ผู้ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

 (ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ) 
หมู่ที่ 6  บ้านกระพร้อยสองข้าม  ต.หนองปรือ  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี
พิกัด  47 PNS  448 - 174  (L1017)   ระวาง  4838  II

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                    กลุ่มงานก่อสร้าง 5 โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 13

ความเป็นมา...
                   เมื่อวันที่  28  มกราคม  2533  ได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ กปร. ณ อาคารชัยพัฒนา  ในสวนจิตรลดา ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆ  ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  โดยให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน  ดังนี้
                  1.  ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  และอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมกับสร้างฝายทดน้ำทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในลำน้ำสายนี้เป็นระยะๆ 
                  2.  ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ  ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  และอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เช่น ห้วยพุตะเคียน  ห้วยแม่ระวังและลำห้วยสาขา  ห้วยแม่ตะกึง  ห้วยตะกวด  ห้วยกระพร้อย  และห้วยป่าไร่  เป็นต้นเพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภค – บริโภคตลอดทั้งปี
                    อนึ่ง  สมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำต่างๆ  ที่จะทำการก่อสร้างด้วย  ต่อมา  ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี  แก่นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร)  เพื่อให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณภูเขารอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบในที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่ 1/2547   เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2547  อีกครั้งหนึ่ง
                   ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ซึ่งอยู่ด้านบนสุดแล้ว  และวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำสาขาดังนี้
1.  อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.  อ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5.  อ่างเก็บน้ำลำอีซู (ขยายความจุ)

วัตถุประสงค์
                 1.   เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก
                 2.  เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และใช้ในการอุปโภค – บริโภค  ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงโครงการ
                 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืด  และเพิ่มรายได้จากการจับสัตว์น้ำในเขตโครงการ  อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดถาวรของสัตว์ป่า
                 4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ  และบริเวณใกล้เคียง
                 5.  ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานโดยระบบท่อส่งน้ำสองฝั่ง  ได้ประมาณ  7,500 ไร่  และยังสามารถส่งน้ำที่เหลือให้ฝายทดน้ำในลำห้วยตะเพินได้

แผนงานในปี  2553  
                   วงเงินงบประมาณ  108  ล้านบาท  แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง กันยายน 2553
                   1.  งานดำเนินการเอง ( 92.432  ล้านบาท)
                   2.  งานจ้างเหมา (15.568  ล้านบาท) ระยะเวลา 120  วัน
                 
                   ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงบประมาณตามใบจัดสรร  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

แหล่งที่มาของงบประมาณ
                      งบปกติ  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                      ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภค–บริโภคตลอดทั้งปีและเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก  ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ  7,500  ไร่