ผู้ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ พิมพ์ อีเมล

ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านโซกเปื่อย ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2551  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  ได้ขอพระราชทานโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแมมอก - นาขุนไกร เพื่อช่วยเหลือราษฎร 9 ตำบล  ในเขตอำเภอศรีสำโรง และ อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์โครงการ
1.แก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และการทำเกษตรกรรม
2.เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเก็บกัก 1.62 ล้าน ลบ.ม. ทำนบดินกว้าง  6.00  ม.  สูง  12.00  ม.  ยาว 159  ม.
ทำนบดินช่องเขาขาด  กว้าง  6.00  ม.  สูง  13.00  ม.  ยาว  149  ม.  อาคารระบายน้ำล้น  1  แห่ง  และท่อส่งน้ำ  1  แห่ง  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ  360  วัน

งบประมาณ :
งบประมาณค่าก่อสร้าง  35,911,200  ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ต่อเนื่องปี พ.ศ.2553

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
1.ด้านการออกแบบแล้วเสร็จ
2.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสุโขทัยแล้ว
3.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ  1,000  ไร่  และบรรเทาปัญหารการขาแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  1,235  ครัวเรือน   รวมถึงการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้าง  1  สำนักชลประทานที่ 4  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000

รูปโครงการ

Hwoykai1 Hwoykai2
Hwoykai3 Hwoykai4