ผู้ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ พิมพ์ อีเมล
Article Index
อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ
หน้า #
หน้า #
ทุกหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

************************************


         
   

พระราชดำริเมื่อ 
           เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมี พระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้
           “ ควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง อีกทั้งให้มีน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดไปด้วย
           กรมชลประทาน  โดยโครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จึงได้พิจารณาวางแผนการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟตามพระราชดำริขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยใช้เงินงบประมาณชลประทานขนาดเล็กในปีงบประมาณ 2525 เพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป
                                    

pai


สถานที่ตั้งโครงการ  
           บ้านทุ่งกระเทียม (บ้านทุ่งติ้วเดิม) หมู่ 11(หมู่ที่ 6 เดิม) ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
              จุดประสงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง และฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่ ที่ใช้น้ำจากลำห้วยไฟ

สภาพทั่วไป
          แต่เดิมลำน้ำห้วยไฟเป็นลำน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะมีปริมาณมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี และเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ปริมาณน้ำที่เคยไหลหลากก็ลดจำนวนลงสร้างปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมาก ถึงกับมีการอพยพออกจากพื้นที่เพื่อไปขายแรงงานที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากไม่สามารถทำการเกษตรเพื่อยังชีพได้
          บริเวณนี้เดิมเป็นฝาย ชื่อ ฝายสล่ากู้ และทางด้านท้ายน้ำลงไปยังมีฝายเล็กๆอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรมชลประทานได้ทำการศึกษาแล้วเห็นควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไฟขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมอ่างเก็บน้ำร่องส้าน นายสนิท คำงาม ผญบ.ทุ่งติ้วในขณะนั้นได้ถวายฏีกา เพือ่ร้องขอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ห้วยไฟขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุโภค บริโภค ทั้งยังสามารถลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากลงอีกด้วยปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ 18กลุ่มพื้นฐาน มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 401 คน มีพื้นที่ประมาณ 2,440  ไร่

ระยะเวลาก่อสร้าง
              
          1  ปี (ปีงบประมาณ  2525  งบประมาณ  5,405,000  บาท)

รายละเอียดโครงการ
           -  ขนาดของทำนบดิน    สูง                       14.00             .
                                         ยาว                    158.00             .
                                         กว้าง                      6.00             .
           -  ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก                           700,000            ลบ.ม.
           - ปริมาณน้ำใช้งาน                                             650,000            ลบ.ม.
           - ทางระบายน้ำล้นแบบรางเท  รางเทกว้าง                     6.00            ม.
           - ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                       0.50            ม.