ผู้ออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำห้วยแม่เกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

บ้านห้วยแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่  27  มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ต้นน้ำห้วยแม่เกี๋ยง  ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ตั้งโครงการ

งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาวอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178  ระยะทางประมาณ  65 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์              ทิศตะวันออกจดอำเภอฝาง  อำเภอไชยปราการ และอำเภอพร้าว  ทิศตะวันตกจดอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  และ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทิศใต้จดอำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
    ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

2.       เพื่อการอุปโภค  บริโภคของราษฎรบ้านห้วยแม่เกี๋ยง

3.       เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่โครงการเป็นการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูสภาพป่าไม้  
                         ต้นน้ำลำธาร  ให้มีความอุดมสมบูรณ์

4.       เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สภาพทั่วไป

 

ที่ตั้งหัวงาน

งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง    จากสภาพภูมิประเทศ มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างฝายเกเบี้ยน     ในลำห้วยแม่เกี๋ยง   ในเขตบ้านห้วยแม่เกี๋ยง   หมู่ที่ 9   ตำบลเมืองนะ   อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   ที่พิกัด  47  QMB  807-844  ระวาง 4748 – I ตามแผนที่มาตราส่วน  1 : 50,000  ของกรมแผนที่ทหารบก  บริเวณที่ตั้งโครงการเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ในเขตพื้นที่ป่าเชียงดาว  พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A

ความต้องการใช้น้ำของโครงการ

ความต้องการใช้น้ำของโครงการแบ่งออกเป็น  2   กรณี คือ  ความต้องการใช้น้ำเพื่อ   การเกษตร  และความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  มีรายละเอียดดังนี้

 1. ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยทำนาในช่วงฤดูฝนและปลูกพืชไร่อื่น ๆ การประเมินความต้องการใช้น้ำของพืชคำนวณโดยสูตร  Modified  Penman  วิธีที่ 3  พบว่าปริมาณน้ำที่ต้องส่งเพิ่มเติมให้พืชในฤดูฝน  มีค่าประมาณ  927.95       ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  หากมีการปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง  หลังจากที่ได้มีการดำเนินการโครงการแล้ว       จะต้องส่งน้ำให้พืชประมาณ  1,209.57 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ซึ่งปริมาณน้ำจำนวนดังกล่าวได้คิดค่าประสิทธิภาพชลประทาน  (Irrigation  Efficiency) ไว้แล้วเท่ากับ  56 %

  2. ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

เกณฑ์กำหนดอัตราการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  สำหรับประชากรในชนบทและประชากรในเมือง  (เขตเทศบาล)  เท่ากับ  100  และ  200  ลิตร/คน/วัน ตามลำดับ

ผลการคำนวณสำหรับประชากรในเขตโครงการ  จำนวน  29 ครัวเรือน  จะใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ประมาณ  450  ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 

รายละเอียดโครงการ

ฝายห้วยแม่เกี๋ยง พร้อมระบบส่งน้ำ

-  ที่ตั้งโครงการ    บ้านห้วยแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 9  ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

                  บริเวณพิกัด  47 QMB  807-844  ระวาง  4748- Iตามแผนที่มาตราส่วน  1: 50,000

-  ประเภทโครงการ                                   ฝายทดน้ำ      พร้อมระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน                                     4.00        ตารางกิโลเมตร

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                      +1,688.00        เมตร(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                       +1,080.00        เมตร(รทก.)

-  ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน                           3.00        กิโลเมตร

-  ความลาดลำน้ำบริเวณหัวงาน                                1 : 15

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                   1,329.50         มิลลิเมตร

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                  84.20          วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                1,643.60         มิลลิเมตร

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 1,587,459.00        ลูกบาศก์เมตร

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด (Return Period 25 ปี)             14.50          ลูกบาศก์เมตร/วินาที

 อาคารหัวงาน

          ความยาวสันฝาย                                        8.00      เมตร

          ความสูงฝาย                                              1.50      เมตร

-  อาคารรับน้ำปากท่อส่งน้ำ ฝั่งขวา จำนวน                         1       แห่ง

ระบบท่อส่งน้ำท่อ PVC.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.20  เมตร  ยาวประมาณ            600.00         เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.15  เมตร  ยาวประมาณ         4,100.00         เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.10  เมตร  ยาวประมาณ            500.00         เมตร

รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ                            5,200.00         เมตร      

-  บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

    ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน                           7         แห่ง

 อาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำตามความเหมาะสม

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ ในฤดูฝน และ 200 ไร่

    ในฤดูแล้ง

2. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านห้วยแม่เกี๋ยง จำนวน 29 ครัวเรือน   

     ประชากรประมาณ  150 คน

            3. เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่โครงการ เป็นการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 
                ต้นน้ำ
ลำธาร

            4. ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

งบประมาณ

งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      (กปร.) ในการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2546     รวมงบประมาณทั้งสิ้น13,445,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 
รูปภาพโครงการ

__1
 

บ่อเก็บน้ำ  ขนาดความจุ 50 ลบ..
_2
บ่อเก็บน้ำ  ขนาดความจุ 50 ลบ..


_3
บ่อเก็บน้ำ  ขนาดความจุ 50 ลบ..4


พื้นที่การเกษตรของโครงการ