ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำและ พิมพ์ อีเมล

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำและ 

****************************************************

 


 พระราชดำริเมื่อ 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำน้ำและพร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.4/19415 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 ตามที่นายสง่า ปันนิตามัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำน้ำและ เนื่องจากราษฎรในตำบลทุ่งช้างและตำบลและ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร


สถานที่ตั้งโครงการ

         บ้านป่าเต้า  หมู่ที่ 11  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำและ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

ระยะเวลาก่อสร้าง
         1 ปี (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณ 8,900,000  บาท 

รายละเอียดโครงการ
        
  - บ่อรับน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
          - วางท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายยาว 1,340 เมตร ท่อส่งน้ำฝั่งขวายาว 1,490 เมตร
          - ท่อส่งน้ำเข้านา  จำนวน 45 แห่ง
          - บ่อวาล์ว จำนวน 7 แห่ง

      
    - บ่อวาล์วปลายท่อ จำนวน 2 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
 
         1. เป็นแหล่งน้ำให้กับราษฎรได้ใช้ในการทำการเกษตรได้จำนวน 579 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน
             ในเขตตำบลทุ่งช้างและตำบลและ
         2. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคให้กับราษฎร จำนวน 823 ครัวเรือน 2,493 คน
         3. ช่วยให้การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพโครงการ


namla


*****************