ผู้ออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมล
ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

*************************************************************


พระราชดำริเมื่อ
           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ นายเจย  ไชยหาญ ราษฎรบ้านกอก  ตำบลอวน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายคลองธรรมชาติประตูระบายน้ำ โดยได้พระราชทานเรื่องดังกล่าวให้ สำนักงาน กปร. พิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้ประสานกับกรมชลประทาน เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือราษฎรแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาของฝายน้ำอวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ตามหนังสือที่ รล 0008/3711 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2547

สถานที่ตั้งโครงการ
      
        บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ที่ 6  ตำบลอวน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
- เพื่อปรับปรุงอาคารหัวงานฝายให้คงทนถาวรและมีประสิทธิภาพในการทดน้ำ
         - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของคลองส่งน้ำ
         - เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงภายในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

ระยะเวลาก่อสร้าง
         1 ปี (ปีงบประมาณ 2549) งบประมาณ 11,842,000  บาท 

รายละเอียดโครงการ
         - ฝาย   สูง 1.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร              
         
- ประตูระบายทราย กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร สะพานคนเดิน 1.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร
         - ทางระบายน้ำปากคลอง กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร สูง 2.75 เมตร ท่อขนาด 1.00 X 1.00 เมตร
                ยาว 4.00 เมตร
         - รางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้องกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.05 เมตร ยาว 700 เมตร
         - คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตท้องกว้าง 0.70 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 1,138.90 เมตร

         - ท่อลอดถนนอัดน้ำโดยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 80 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 5 แห่ง
         - ท่อลอดถนนอัดน้ำลดระดับใช้ท่ออัดน้ำลดระดับใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
         - ท่อรับน้ำป่า ใช้ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 แห่ง
         - ท่อลอดคลองส่งน้ำใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว 2 แห่ง
         - ท่อส่งน้ำเข้านาใช้ท่อขนาด 0.30 เมตร 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร 4.00 เมตร 5.00 เมตร จำนวน 23 แห่ง
         - อาคารทิ้งน้ำฉุกเฉินใช้ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง
         - อาคารบังคับน้ำปลายคลองใช้น้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ
         1. โครงการดังกล่าวจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,075 ไร่
         2. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในตำบลอวน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งกลาง  บ้านกอก 
             บ้านทุ่งเฮ้า  และบ้านทุ่งใหม่  ประชากรรวม 387 ครัวเรือน 1,053 คน

                                                                              
                                                                *****************