ผู้ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน พิมพ์ อีเมล

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

1. ความเป็นมาโครงการ

                                ตามที่  ร.ต. ประพาส  ลิมประพันธ์  ส.ส.จังหวัดสุโขทัย  ได้ทำบันทึกเสนอกรมชลประทาน  โดยขอให้พิจารณาดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  มาเชื่อมต่อกับคลองแม่รำพัน  ในเขตบ้านวังหาด  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  เป็นระยะทางประมาณ 6 กม.  และทางสำนักงานชลประทานที่ 3  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่สมควรดำเนินการ  พร้อมกันนั้นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ร้องขอทราบแล้ว

                                เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณอำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  มีความขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  และการอุปโภค-บริโภคเป็นอย่างมาก  สำนักงานชลประทานที่ 3 จึงได้พิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาพัฒนาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว  จากการพิจารณาในแผนที่ 1: 50,000  และจากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามจริง  จึงได้มีการเสนอให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำห้วยแม่รำพัน  จำนวน 2 โครงการ  คือ

                 1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย บ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
                 2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

โดยได้ทำเรื่องเสนอสำนักแผนงานและโครงการ  ให้พิจารณาศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  และได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เสนอ กรมชลประทานเพื่อพิจารณาต่อไป

                                ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเบิกเนตรพระพุทธรูปสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำแก่แม่ทัพภาคที่ 3  และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ดังนี้คือ

                  1. แม่น้ำยมในฤดูฝนมีน้ำมาก ในฤดูแล้งเกือบจะไม่มี ให้หาทางกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ แล้วผันเข้าคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยม แล้วมีการขุดคลองให้สามารถส่งน้ำและนำไปกักเก็บไว้ตามหนองบึงธรรมชาติต่อไป
                  2. หาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงจากจังหวัดกำแพงเพชร เข้ามาตามท่อทองแดงสมัยโบราณผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย เข้ามาใช้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
                  3. บริเวณเขตต่ออำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีคลอง ขนาดใหญ่ที่ไหลมารวมกับแม่น้ำยม บริเวณที่มีน้ำท่วมกว้างขวางยังไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ ให้หาทาง กั้นน้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
                  4. ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เหนือจังหวัดสุโขทัย และบริเวณตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
                  5. เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำยม

จากพระราชดำริดังกล่าวข้างต้น  ทางกลุ่มงานวางโครงการ 3  สำนักแผนงานและโครงการ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  ตรงกับพระราชดำริข้อ 4  ดังนั้นกลุ่มงานวางโครงการ 3 จึงได้จัดโครงการ ทั้งสองเข้าแผนงานศึกษาในโครงการพระราชดำริต่อไป

                                ต่อมากลุ่มงานวางโครงการ 3  สำนักแผนงานและโครงการ  ได้ศึกษาและพิจารณา      โครงการพระราชดำริทั้งสอง  พร้อมทั้งจัดทำรายงานเบื้องต้นเพื่อกำหนดขอบเขตการสำรวจฯ  และได้ส่งให้ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี  แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2537  เมื่อได้แผนที่สำรวจแล้ว  กลุ่มงานวางโครงการ 3 จึงได้พิจารณาศึกษาจัดทำรายงานวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี  2543  แต่เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพันมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์  (โซน C)  ของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลำและป่าแม่มอก  จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  ต่อไป

2. วัตถุประสงค์โครงการ

                วัตถุประสงค์

                       1. ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ ในพื้นที่บางส่วนของตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
                       2. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ของราษฎรและสำหรับสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
                       3. เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธ์ปลาหรือสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ ให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม
                       4. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการเพาะปลูกได้ผล อัตราการเสี่ยงในการเพาะปลูกลดลงทำให้รายได้สูงขึ้น
                       5. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

3. สถานที่ดำเนินการ

                                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่  บ้านวังหาด  ต.ตลิ่งชัน  อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย  Latitude  17o-12'-27"  เหนือ  Longitude  99o-23'-06"  ตะวันออก  พิกัด       47 QNU 411-024  ระวาง  4843 II  ห่างจากที่ตั้งอำเภอประมาณ 50  กม.  ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 78 กม.

4. ลักษณะโครงการ

                (1)  ทำนบดิน :-

                                -พื้นที่รับน้ำฝน                                                            69.50 ตร.กม.

                                -ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี                                                  1,056.60 มม.

                                -ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯในเกณฑ์เฉลี่ยต่อปี                       11.57 ล้าน ลบ.ม.

                                -ระดับสันเขื่อน                                                          +187.00 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำสูงสุด                                                          +185.50 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำเก็บกัก                                                         +184.00 ม.(รทก.)

                                -ระดับน้ำต่ำสุด                                                           +173.00 ม.(รทก.)

                                -ความสูงเขื่อน                                                               21.00 ม.

                                -ความยาวของสันเขื่อน                                                   1,000.00 ม.

                                -ความกว้างของสันเขื่อน                                                   8.00 ม.

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับเก็บกัก                                               11.40 ล้าน ลบ.ม.

                                -ความจุเขื่อนที่ระดับต่ำสุด                                                 0.56 ล้าน ลบ.ม.

                                -น้ำใช้งานระหว่างปี                                                          10.84 ล้าน ลบ.ม.

                                -ราคาค่าก่อสร้าง                                                             340.00 ล้านบาท

                (2)  เขื่อนดินปิดกั้นช่องเขาขาด

                                -ระดับสันเขื่อน                                                               +187.00 ม.(รทก.)

                                -ความสูงเขื่อน                                                                   10.00 ม.

                                -ความยาวของสันเขื่อน                                                       210.00 ม.

                                -ความกว้างของสันเขื่อน                                                         8.00 ม.

                (3)  ทางระบายน้ำล้น :-

                                -ระบายน้ำสูงสุดได้                                               131.00 ลบ.ม./วินาที

                (4)  ท่อส่งน้ำ (River  Outlet) :-

                                -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                                                        1.00 ม.

                (5)  ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ :-

                                -ฝายทดน้ำของราษฎรจำนวน                                                  6  แห่ง

                                  ผันน้ำเข้าสู่ระบบเหมืองต่อไป

                                -พื้นที่ชลประทาน                                                               4,800 ไร่

                                -พื้นที่ส่งน้ำฤดูแล้ง                                                                 480 ไร่

5. แผนการดำเนินการ
4 ปี   (2553-2556)

6. ผลประโยชน์โครงการ

                                -สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น  4,800 ไร่

                                -เพื่ออุปโภคและบริโภค  ในฤดูแล้งให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี

                                -ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ลำห้วยและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  ซึ่งปกติจะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงลำห้วยในฤดูแล้ง

                                -เป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎรในชนบท  ซึ่งราชการมีนโยบายจะรวบรวมราษฎรเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกัน  และจะได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองต่อไป

                                -ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้

                                -สามารถใช้อ่างฯ เป็นแหล่งแพร่และขยายพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ ได้

                                -ช่วยบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในช่วงที่มีฝนตกหนัก  ให้แก่พื้นที่ทำการเกษตร  บริเวณบ้านวังหาด  บ้านตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียง

7. ความก้าวหน้าโครงการ

          7.1 ด้านออกแบบ

                    - จ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ ผลงานแล้วเสร็จ 100%

          7.2 ด้านที่ดิน

                    - ดำเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ
                    - งานรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ
                    - ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหาที่ดิน

          7.3 ด้านป่าไม้

                    - ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุโขทัยและลำปางแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กษ 0303/ป.22 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547
                    - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้กรมชลประทานยื่นคำขออนุญาตฯ ใหม่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 ตามหนังสือที่ กษ 0313.14/261 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548
                    - พื้นที่ในเขตจังหวัดลำปาง ยื่นเรื่องขออนุญาตฯ ใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ตามหนังสือที่ ลป 0013/2930 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548- พื้นที่ในเขตจังหวัดสุโขทัย ยื่นเรื่องขออนุญาตฯ ใหม่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ตามหนังสือที่ กษ 0313.14/847 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 และแจ้งว่าพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
                   - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามหนังสือที่ สท 0013/323 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549
                   - พื้นที่ในเขตจังหวัดสุโขทัยแนวถนนเข้าหัวงาน 3 ไร่ ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้แล้ว ตามหนังสือที่ สท. 0013/4484 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
                   - ส่งคำขอใช้พื้นที่ (ปส.17) ซึ่งแก้ไขจำนวนเนื้อที่ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 0313.14/478 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549
                   - กรมอุทยานแห่งชาติฯ และสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) แจ้งว่า "ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535" ตามหนังสือที่ ทส. 0909.2/2167 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 และ ทส. 0924/508 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
                   - กรมชลประทาน ส่งเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์และเพิกถอนเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม เนื้อที่ 163 ไร่ นำเรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ตามหนังสือที่ กษ 0313.14/347 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550

8. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

                  - ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ
                  - อยู่ระหว่างการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  - รังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ รอตรวจสอบทรัพย์สิน

9. ปัญหาและอุปสรรค

                  - ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้
                  - พื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม