ผู้ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจัดหาน้ำบ้านกอก-บ้านจูน พิมพ์ อีเมล

โครงการจัดหาน้ำบ้านกอก-บ้านจูน

*********************************************


พระราชดำริเมื่อ
         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บ้านกอก (กลุ่มบ้าน จูนใต้)  หมู่ที่ 11  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ได้พระราชปรารภ กับนายวิศาล  ไมตรียืนยง  วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างกรมชลประทาน  ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และใช้ทำการเกษตรให้กับราษฎรบ้านกอก (กลุ่มบ้านจูนใต้)

สถานที่ตั้ง

         บ้านกอก  หมู่ที่ 11  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 
                                   
วัตถุประสงค์ของโครงการ

         เพื่อให้การส่งน้ำและการกระจายน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปอย่างเพียงพอทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาก่อสร้าง

         1 ปีงบประมาณ (2548) งบประมาณ 9,276,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
         - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 89 สาย 
         - ถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 4 แห่ง
         - บ่อแยกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.30  เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง
         - บ่อพักน้ำกระเบื้องโค้ง ขนาดความจุ 24 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.80 เมตร   สูง 2.03 เมตร จำนวน 29 แห่ง
         - ท่อ  HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ¾ นิ้ว พร้อมกิจกรรมบ่อแยก จำนวน 466 สาย ความยาวเฉลี่ย   สายละ  50  เมตร รวมทั้งหมด  23, 300  เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
        1. สามารถส่งน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านกอกได้อย่างทั่วถึง โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ส่งผลให้ราษฎร จำนวน 96 ครัวเรือน 426 คน สามารถปลูกข้าวได้เพียงพอตลอดปี
        2. ช่วยเสริมประสิทธิภาพส่งน้ำของโครงการเดิมให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้

ภาพที่ตั้งโครงการ     bankok
 


****************