ผู้ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล

ความเป็นมา

                    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุม ที่บังคับการทางยุทธวิธีราชองครักษ์ (บ้านพักนายทหาร เสริมกำลังพิเศษ) พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ได้อัญเชิญพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แจ้งให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 632 ไร่ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเคราะห์กรรมดังกล่าว 

                    กรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบจำลองผังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ปรับพื้นที่ทางเข้า และทางลำเลียงภายในโครงการฯ ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำให้เพื่อการเกษตรให้โครงการฯ ดังกล่าว

สภาพภูมิประเทศ

                    สภาพพื้นที่ของโครงการเป็นที่นาและที่ลุ่มติดแม่น้ำบางนรา เกษตรกรใช้พื้นที่บางส่วนทำนาโดยอาศัยน้ำฝนทำการเพาะปลูกซึ่งได้ผลผลิตไม่แน่นอน บางพื้นที่ใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนปล่อยทิ้งเป็นพื้นที่รกร้าง

การพิจารณาวางโครงการ

                    จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 632 ไร่ (จำนวน 136 ราย) เพื่อดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ดังนี้

                     1)    โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 300 ไร่ โดยการจัดสรรแบ่งแปลงจำนวน 150 แปลง ๆ ละ 2 ไร่

                     2)    โครงการฟาร์มตัวอย่าง  จำนวน 332 ไร่

การจัดตั้งคณะทำงานโครงการ

                    กรมราชองครักษ์ได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ตามรายละเอียดตามที่แนบ และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

                    1)    เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

                    2)    เพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาการดำเนินงาน

                    เดือน  กันยายน 2547 -  กันยายน 2548

การดำเนินงานในส่วนของกรมชลประทาน

                    กรมชลประทานประสานกับกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการออกแบบผังบริเวณของโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่ง พล.อ.ณพล บุญทับ  รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานและได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

                    การพิจารณาวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย

                    1)   ระบบส่งน้ำ

                          - โรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด Ø 4 นิ้ว 6 เครื่อง  1   แห่ง

                          - คลองชักน้ำ ยาวประมาณ    400    เมตร

                          - คูส่งน้ำดาดคอนกรีตและอาคารประกอบ รวมความยาวประมาณ  7.115  กม.   

                     2)  ระบบระบายน้ำ

                          - คลองระบายน้ำและคูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ

  รวมความยาวประมาณ   5.330    กม.

                     3)  ทางเข้าและทางลำเลียงภายในโครงการฯ

                          - ถนนทางเข้า ความกว้างผิวจราจร 6.00 ม. และถนนภายใน

 โครงการ รวมความยาวประมาณ   8.608    กม.

งบประมาณดำเนินการ

                    ปีงบประมาณ 2547

                    ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง คูส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.955 กม. โดยใช้งบประมาณจากโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางนรา 8.1 พร้อมระบบส่งน้ำ) งบประมาณรวม 6,290,000 บาท

                    ปีงบประมาณ 2548

                    เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน  กปร.  ดังนี้.-

                    1.  ระบบส่งท่อน้ำให้กับฟาร์มตัวอย่าง          งบประมาณ      5,629,000     บาท

                         ความยาว 3.080 กม. พื้นที่ประมาณ 300 ไร่

                    2.  ถนนทางเข้าและถนนภายในโครงการ     งบประมาณ      7,583,900     บาท

                         ความยาว  8.608 กม.

                    3.  อาคารในระบบระบายน้ำ 10 แห่ง            งบประมาณ          622,600     บาท

                    4.  ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน            งบประมาณ          608,600     บาท

                                                                             รวมงบประมาณ       14,444,100     บาท

ผลการดำเนินงาน

                    ดำเนินการแล้วเสร็จ 100  % และส่งมอบการบริหารจัดการน้ำให้กับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างแล้ว รายละเอียดพื้นที่ แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000  ที่แนบ

5_1

5_2

                        คลองชักน้ำ

                        สถานีสูบน้ำ

5_3

                         คูส่งน้ำดาดคอนกรีต

 

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  และฟาร์มตัวอย่าง
             ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  บ้านรอตันบาตู

 

5_4