ผู้ออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูล พิมพ์ อีเมล

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูล

******************************************

         
พระราชดำริเมื่อ
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนข้าวพระราชทานบ้านดอนมูล ตามที่ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำนา เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา ตามหนังสือ ที่  รล 0008/7969  ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2550
 
สถานที่ตั้ง
         บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำน่านมาให้ราษฎรได้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง 
 
ระยะเวลาก่อสร้าง
         1 ปีงบประมาณ (2551) งบประมาณ 6,850,000 บาท
 
รายละเอียดโครงการ
         -  ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.03 เมตร ยาว 980 เมตร 
         -  GATE VALVE จำนวน 6 จุด
         -  AIR VALVE จำนวน 2 จุด
         -  ท่อแยกส่งน้ำ จำนวน 1 จุด
         -  บ่อพักน้ำ จำนวน 2 แห่ง
         -  ท่อลอดใต้ถนน จำนวน 2 แห่ง
         -  ฐานรองรับท่อเหล็กส่งน้ำ(ท่อเดียว) และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1  แห่ง
         -  ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบติดตั้งบนแพ อัตราสูบ 200 ลิตร/วินาทิ
         -  ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
         1. เมื่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูลดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้พื้นที่ทางการเกษตรของบ้านดอนมูล ได้รับน้ำเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ 500 ไร่ ในฤดูฝน และ 250 ไร่ ในฤดูแล้ง
         2. โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การใช้พื้นที่ทางการเกษตรเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ความก้าวหน้าโครงการ
         ในการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูลนั้น  โครงการชลประทานน่าน ได้เข้าดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำถึงการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการบริหารการจัดการใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรทุกรายได้รับประโยชน์และมีการใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันโครงการชลประทานน่านได้มีการหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เพื่อให้การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรเกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
         สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูลได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื่นที่ทางการเกษตรของบ้านดอนมูลได้ตามเป้าหมาย ช่วยให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรมากขึ้น และส่งผลต่อรายได้ของราษฎรที่จะได้รับมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ราษฎรได้มีงานทำในชุมชนของตนอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งยังมีส่วนช่วยให้การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานของราษฎรในฤดูแล้ง ที่ได้เดินทางไปประกอบอาชีพรับจ้างในพื้นที่อื่นในช่วงฤดูแล้งลดลง ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ภาพโครงการ

donmoon********************