ผู้ออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ พิมพ์ อีเมล

จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ

*******************************************************


พระราชดำริ
           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่อพยพราษฎรที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มบริเวณบ้านสบปืน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน  ทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดินถล่ม  เนื่องจากพื้นที่อพยพราษฎรเป็นพื้นที่จัดตั้งใหม่  ราษฎรยังขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  กรมชลประทานจึงได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว  และนำความกราบบังคมทูล ในการนี้ทรงมีพระราชดำริกับนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. สรุปว่า  ควรพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืน  และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง
           บ้านสบปืน  หมู่ 2  ต.ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
           เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2  ต.ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

ระยะเวลาดำเนินการ
           1 ปี (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณทั้งสิ้น 7,600,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
           โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ
               -  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ขนาด สูง 1.5 ม. ยาว 8 ม. กว้าง 0.25 ม.
               -  ท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบใช้ท่อ PVC และท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความยาว 7,710 ม.
               -  Blow Off  จำนวน 9  แห่ง
               -  Air Release Valve  จำนวน 12 แห่ง
               -  ถังพักน้ำความจุ 270 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง
               -  ถังพักน้ำความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
           ทำให้ราษฎรบ้านสบปืน หมู่ 2 (พื้นที่อพยพ) จำนวน 31 ครัวเรือน 136 คน มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์

ภาพที่ตั้งโครงการ

 

sobpun6


sobpun*********************