ผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมัด พิมพ์ อีเมล


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมัด

************************************** 


พระราชดำริเมื่อ
          นายเลิศ แปงยะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมัด เพื่อช่วยเหลือราษฏร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรเมื่อคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๙๘ ตำบลมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงาน กปร. จึงประสานกับกรมชลประทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการช่วยเหลือราษฏร โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมัดพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ
          กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แจ้งว่าทรงพระกรุณารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือที่ รล.๐๐๐๘/๘๐๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 
สถานที่ตั้ง
         หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
         ตั้งอยู่ที่พิกัด 47QQB044-032 ระวางแผนที่ 5147 II            
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         1. เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
         2. เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
         3. เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลเพราะราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่มีระบบชลประทานที่ดีเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง
 
สภาพทั่วไป
         สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงและที่ลาดเชิงเขาลักษณะเป็นลูกคลื่นมียอดสูงสุดประมาณ 803 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ดอยภูคา) ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร บริเวณโครงการมีลำห้วยมัดไหลผ่าน สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของราษฎร สภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างสมบูรณ์
 
ระยะเวลาก่อสร้าง
         1 ปีงบประมาณ (2553) งบประมาณทั้งสิ้น 29,000,000 บาท
 
รายละเอียดโครงการ
         - กิจกรรมทำนบดินกว้าง 8.00 ม. ยาว 108.00 ม. สูง 23.00 ม.
         - ความจุระดับเก็บกัก 557,580 ลบ.ม.
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 2,200 ไร่ และในฤดูแล้งได้ 80 ไร่
         2. ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในเขตโครงการได้ตลอดปี
         3. ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
         4. ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร
         5. สามารถบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำของโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ
        ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

ภาพที่ตั้งโครงการ


huaimud


*****************