กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้151
mod_vvisit_counterเดือนนี้4971
mod_vvisit_counterทั้งหมด11600975

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ผู้บริหารกรมชลประทานสรุปบทเรียนปี 52เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
ผู้บริหารกรมชลประทานสรุปบทเรียนปี 52เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงาน521214-1521214-4
521214-2521214-3
                  นายชลิต  ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน  นำทีมผู้บริหารระดมความคิดเห็น เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน  สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานปี 2552  เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานต่อไป

                ผู้บริหารกรมชลประทานชุดปัจจุบันให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน  เพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น  และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำ เพื่อลดการสูญเสียจากผลการดำเนินงาน  โดยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน จำนวน  152  คน  ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552  โดย  นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดงาน และร่วมกับรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน สรุปบทเรียนแต่ละด้าน พร้อมนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน   จากนั้น ผู้อำนวยการกองการเงิน  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้แทนผู้อำนวยการกองพัสดุ  ร่วมสรุปบทเรียนนำเสนอปัญหา อุปสรรคข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไข อาทิ การรักษามาตรฐานการให้บริการให้ส่งรายงานตามกำหนด การบริหารความเสี่ยงหน่วยงานหลักควรเป็นผู้ดำเนินการเอง หน่วยงานต่างๆควรให้ความสำคัญกับการทำแผนให้ดี ทั้งแผนMTEFและCASH FLOW ด้านพัสดุจะเน้นการนิเทศงานให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น  ด้านบุคลากรพบว่ามีจำนวนลดลงและขอเพิ่มไม่ได้  แนะให้วิเคราะห์WORK LOAD ของแต่ละคน เน้นOUT SOURCE งานมากขึ้นหากทำได้   ให้ความสำคัญกับเครื่องมืออย่างPMQA ที่จะช่วยให้มองการทำงานของกรมฯในปัจจุบันได้ชัดขึ้นมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงและทำให้องค์กรมีสมรรถนะสูง การตรวจสอบภายในเน้นการจัดทำราคากลาง

     ภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มและนำเสนอ สรุปบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานไม่สำเร็จตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2553   โดย นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา  สรุปผลการสรุปบทเรียนว่า  ปัจจัยแห่งความสำเร็จอยู่ที่ การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่   ผู้บริหารให้การสนับสนุน   มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีการจัดการฐานข้อมูลที่ดี    มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ  มีการสร้างเครือข่าย  และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานปิดการสัมมนาและกล่าวสรุปบทเรียนที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ว่า ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ ทีมงาน วิธีการกระบวนงาน และที่สำคัญคือผู้บริหารทุกระดับ  การประชาสัมพันธ์ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน จะร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร การสรุปบทเรียนครั้งนี้ให้ประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้บริหารระดับสูง ทำให้มองเห็นข้อเท็จจริงที่ผู้บริหารอยากทราบ และ ดีใจที่เห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจในการสรุปบทเรียนและความสัมพันธ์แบบครอบครัวชลประทาน