กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้81
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2119
mod_vvisit_counterเดือนนี้8152
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604156

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน ก.พ.ร. จัดประชุมนำเสนอแผนพร้อมสรุปบทเรียน PMQA ปี 52
ก.พ.ร. จัดประชุมนำเสนอแผนพร้อมสรุปบทเรียน PMQA ปี 52
                                                                           
                                     520924-3
         

                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรและการสรุปบทเรียนการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี พ.ศ.2552 ” เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีนายศุภชัย รุ่งศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน ตัวแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงานด้าน PMQA แก่ผู้เข้าสัมมนา โดยกล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการบูรณาการ ฯ คณะทำงาน PMQA ทั้งในระดับกรมและสำนักชลประทานที่ 1-17 จำนวน กว่า 180 คน ด้วยการเล่าถึงปัจจัยความสำเร็จของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 2551 (THAILAND QUANLITY CLASS: TQC 2008 ) การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรและการสรุปบทเรียนการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2552 จากผู้แทนคณะทำงาน PMQA ทั้ง 7 หมวด และการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำ PMQA PMQA ย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award (รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) ประเทศไทยเริ่มนำเกณฑ์PMQA มาใช้เป็นครั้งแรกกับภาคเอกชน โดยนำเทคนิคและกระบวนการของ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้และได้มีการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ให้แก่องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สำหรับภาคราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้สนับสนุนให้เริ่มมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ ในวาระการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2547 วันที่ 26 มกราคม 2548 ผู้บริหารกรมชลประทาน ได้เลือกพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549 เพราะได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ตั้งแต่การนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลมาใช้ตรวจประเมิน เพื่อจะทำให้ผู้บริหารได้ทราบว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในเรื่องใด และสามารถกำหนดวิธีการปรับปรุงองค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านการพัฒนาและการเติบโต ประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน การสร้างศักยภาพและความผาสุกให้แก่บุคลากร การใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการตอบสนองต่อเป้าหมายพระราชกฤษฎีกาการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนอกจากนี้ ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับการยอมรับและชื่นชมทั้งจากผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการอื่น ๆ และที่สำคัญบุคลากรจะรู้สึกรักและภาคภูมิใจการการทำงานให้กับองค์กรตลอดไป