กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้591
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2629
mod_vvisit_counterเดือนนี้8662
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604666

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน อธิบดีฯ เป็นประธานและร่วมกิจกรรม KM 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี
อธิบดีฯ เป็นประธานและร่วมกิจกรรม KM 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี


                                         
                                 520901-1

กรมชลประทานสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2552

              นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะผู้บริหารจัดการความรู้(CKO) กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรุปบทเรียนกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ โรงแรม เมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552

              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้จัดดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเลือกจัดการความรู้ 3 องค์ความรู้ ได้แก่
               1. องค์ความรู้ด้านกระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ในประเด็นการก่อสร้างโครงการ

               2. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา

               3. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

                                  520901-2

               โดยกรมชลประทาน มุ่งเน้นให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลความรู้ให้เป็นระบบ สะดวกในการสืบค้นต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย และนำไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ จากการดำเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2549 เป็นต้นมา กรมชลประทานนับเป็นหน่วยงานที่มีด้านการดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลคะแนนด้านการจัดการความรู้จากการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อยู่ในระดับดี

              กระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านการจัดการความรู้กรมชลประทานก็คือ กระบวนการทบทวน สรุป บทเรียนเพื่อนำประสบการณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นภาพความสำเร็จ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น           
                                                                                                               
                               520901-4          
            
 ในการนี้ ทีมงานจัดการความรู้ โดยความร่วมมือของส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน สรุปบทเรียนการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26
28 สิงหาคม 2552 เพื่อให้ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ที่ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ร่วมทบทวนกระบวนการตามแผนการจัดการความรู้ฯ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานในปีงบประมาณต่อไป


            อนึ่ง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีสุดท้ายตามแผนบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ทีมงานจัดการความรู้จึงถือโอกาสนี้ กำหนดให้มีการนำผลการสรุปบทเรียน มาเป็นข้อมูลในการประเมินตนเองตามกรอบการประเมิน PMQA หมวดที่ 4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เพื่อพิจารณากำหนดร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ในช่วงปี พ.ศ. 2553- 2556 ต่อไป

                                520901-3