กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้646
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2139
mod_vvisit_counterเดือนนี้8172
mod_vvisit_counterทั้งหมด11604176

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก รอบรั้วชลประทาน กรมชลฯ สรุปผลการศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร
กรมชลฯ สรุปผลการศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร

466466

 

 

 

 

 

 

 

466466

 

 

 

 

 

 

 

466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลประทานเปิดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมละแม โรงแรม ชุมพร แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

นายสมเกียรติ  ประจำวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  กล่าวว่า จังหวัดชุมพร  ประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน น้ำในคลองท่าตะเภา สายน้ำสำคัญของเมืองจะล้นบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว  เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีมากเกินกว่าพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติจะสามารถรับไว้ได้  ปัญหาอุทกภัยจึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรอยู่เสมอ กรมชลประทานจึงเล็งถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงาน โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร  เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้มีแผนงานบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงทั้งระบบตามศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุม 8 ลุ่มน้ำย่อยในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ลุ่มน้ำคลองปะทิว ลุ่มน้ำคลองบางสน ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา ลุ่มน้ำคลองชุมพร ลุ่มน้ำคลองสวี ลุ่มน้ำคลองตะโก ลุ่มน้ำคลองหลังสวน และลุ่มน้ำคลองละแม-คลองดวด

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร มีการศึกษารายละเอียดรอบด้าน มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ  วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาการ  หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดชุมพร จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่แผนพัฒนาลุ่มน้ำโครงการระดับลุ่มน้ำ เน้นแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับลุ่มน้ำที่มีความสำคัญทั้ง 8 ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดขุมพร โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการจำนวน 16 โครงการ  และแผนพัฒนาลุ่มน้ำโครงการระดับท้องถิ่นเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ และดำเนินการโดยท้องถิ่นเอง จำนวน 979 โครงการ

ทั้งนี้หากมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำที่ได้ศึกษาไว้แล้ว  นอกจากจะช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่จากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดต่างๆ ได้อีกกว่า 851.40 ล้าน ลบ.. สามารถกระจายน้ำเขาสู่พื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง เพิ่มพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการระดับลุ่มน้ำได้อีก 329,251 ไร่ จากปัจจุบันมี 185,363 ไร่ เป็น 514,614ไร่และเมื่อรวมกับพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการระดับท้องถิ่นอีก 134,367 ไร่ ก็จะรวมเป็น 648,981ไร่ ทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงและพอเพียง ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

            ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน กล่าวต่อว่า จากผลการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือก โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะโก ซึ่งมีลำดับความสำคัญสูง และสอดคล้องกับความต้องการของราษฎร ไปศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดด้านวิชาการพร้อมทั้งสำรวจออกแบบเบื้องต้น   โดยลุ่มน้ำคลองตะโกมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาด้านทิศตะวันตก  เมื่อฝนตกหนัก น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำตอนล่างด้านทิศตะวันออกเพื่อออกสู่ทะเล มีคลองระบายน้ำสายหลัก เช่น คลองตะโก  คลองโชน คลองเพรา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพคลองแคบ และตื้นเขิน  เป็นอุปสรรคต่อการน้ำระบาย ทำให้น้ำเอ่อล้นไหลบ่าจากลำน้ำเขาสู่ชุมชนในเขตตำบลช่องไม้แก้ว  ตำบลตะโก และเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร  หากไม่มีการปรับปรุงสภาพคลองก็จะประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดิมและอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต

             ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองธรรมชาติสายหลัก    โดยการปรับปรุงคลอง และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีความสามารถในการระบายน้ำสอดคล้องกันทั้งระบบ       หากสามารถดำเนินงานตามแผนการศึกษานอกจากจะเกิดประโยชน์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชนในอำเภอทุ่งตะโกแล้ว จะช่วยเก็บกักน้ำในลำน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย ทำให้ราษฎรบริเวณริมสองฝั่งคลองมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค  ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี

            ในการนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาทบทวนและปรับปรุงรายงานผลการศึกษาโครงการให้สมบูรณ์ และกรมชลประทานจะได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป”  นายสมเกียรติกล่าว