คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย


1)   อธิบดีกรมชลประทาน   ประธานกรรมการ
2)
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
  (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน
  รองประธานกรรมการคนที่ 1     
 
3)   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้รับมอบหมาย   รองประธานกรรมการคนที่ 2
4)   รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา)   กรรมการ
5)   ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน   กรรมการ
6)   ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน   กรรมการ
7)   ผู้แทนกรมการข้าว   กรรมการ
8)   ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ
9)   ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   กรรมการ
10)   ผู้แทนสำนักงบประมาณ   กรรมการ
11)   ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กรรมการ
12)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรรมการ
13)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ
14)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กรรมการ
15)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ
16)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กรรมการ
17)   ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรรมการ
18)   นายวสันต์ บุญเกิด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19)   นายพรศักดิ์ ศุภธราธาร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20)   นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21)   รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22)   นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
23)   นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
24)   รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการและเลขาธิการ
25)   ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน   กรรมการและรองเลขาธิการ