E-mail จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
สารสนเทศ    สารสนเทศภายใน
 
   ระบบสารบรรณ
     อิเล็กทรอนิกส์
 
ระบบจัดเก็บเอกสาร  
    อิเล็กทรอนิกส์
 
  สารสนเทศแหล่งน้ำ สารสนเทศแหล่งน้ำ
     และชลประทาน
 
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  กฎหมายคลายทุกข์
  ศูนย์ประสานราชการ
  พรบ.การชลประทานฯ
 
thaicid   Thaicid
 
   รวมเว็บลิงค์
 
   ค้นหาใน
Google RID
 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำกรมชลประทาน
      
 
ตราสัญลักษณ์

 
     
              เครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน   เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว   (หมายถึง อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต  ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ) เสด็จลีลามาบนหลังพญานาค (แสดงว่าสังกัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)    ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ (หมายถึงการให้น้ำแก่มนุษยชาติ  เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์) เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย   มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ (ไม่จำกัดสีและขนาด) (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ   พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 167) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2544 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 46ง หน้า 1  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2544)  
     
     
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550   กรมชลประทาน