อ่างเก็บน้ำพระปรง พิมพ์

อ่างเก็บน้ำพระปรง

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  
 

พระราชดำริ 

                เมื่อวันที่  31  มกราคม  2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง  ดังนี้

                "ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยพระปรงโดยเร่งด่วนที่สุด  ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยพระปรง ในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)  สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี"

การสนองพระราชดำริของกรมชลประทาน 

               กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรง  ขนาดทำนบดินกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  443.00  เมตร  สูง  26.00  เมตร  ความจุอ่างเก็บน้ำ  97.00  ล้านลูกบาศก์เมตร  ที่บ้านระเบาะหูกวาง  หมู่ที่ 6  ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อ พ.ศ. 2534  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลช่องกุ่ม  หนองหมากฝ้าย  หนองน้ำใส  และซับนกแก้ว

ผลประโยชน์ของโครงการ

                1.  ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการฯ  11,319  ไร่

                2.  ช่วยให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค  แก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ

                3.  ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางประกง

                4.  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง

                5.  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

                6.  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในคลองธรรมชาติ  ช่วยพื้นที่เกษตรกรได้  25,000  ไร่