อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พิมพ์
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
กรมชลประทานได้ประกาศวันเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการ โดยอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ช่วยป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ รวมทั้งรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อ่างเก็บน้ำคลองหลวงกักเก็บน้ำ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ชลประทาน และเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 44,000 ไร่
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง 8,500 ไร่
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประมงและพื้นที่อุตสาหกรรม 11.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลักษณะของโครงการ
1.สถานที่ตั้ง : บ้านคลอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2.สภาพอุทกวิทยา : พื้นที่รับน้ำไหลลงอ่าง 525 ตารางกิโลเมตร
3.เขื่อนกักเก็บน้ำ : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาวเขื่อน 3.829 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 13.30 เมตร ระดับน้ำเก็บกัก +35.50 เมตร.รทก.
มีความจุอ่าง 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.เขื่อนดินรอง : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาว 1.07 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 6.50 เมตร
5.ทางระบายน้ำล้น : Service & Energy Spillway จำนวน 1 แห่ง
6.River Outlet : จำนวน 1 แห่ง
7.ท่อส่งน้ำปากคลองสายใหญ่ : จำนวน 2 แห่ง
8.ระบบส่งน้ำ : ประกอบด้วยคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 16,915 ไร่
คลองส่งน้ำฝั่งขวา พื้นที่ชลประทาน 27,085 ไร่
9.ระบบระบายน้ำ : มีความยาวของคลองระบายน้ำ 50 กิโลเมตร และอาคารในคลองระบายน้ำ 48 แห่ง
แผนที่โครงการ