ผู้ออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พิมพ์ อีเมล

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร


เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ยาว ๓๙๐ เมตร สำหรับการก่อสร้างทำนบดินและระบบส่งน้ำคาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี ๒๕๕๐


ผลการดำเนินงาน ปี
2548

กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ ๑๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๓๙พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อได้ทำการก่อสร้างมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของโครงการ กรมชลประทานก็ได้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หวังรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว กปร. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ ๒๕๕๐


ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้มีแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ ๘,๐๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑,บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒,บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖, บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗, และบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ๑,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๗๐๘ คน และราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ ๕๙๒ ครัวเรือน ๒,๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗ ครัวเรือน ๗,๔๑๘ คน มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลโครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว

alt
ขณะทำการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่


alt