ผู้ออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พิมพ์ อีเมล

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
หมู่ที่ 11 บ้านป่าคะยาง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


เรื่องเดิม

เมื่อวัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรที่บ้านท่าแพ พัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานให้กรมชลประทานทำการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยท่าแพ เพื่อช่วยให้ราษฎรในเขตท้องที่ดังกล่าว มีน้ำใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี

สำนักงาน ชลประทานที่ 3 ได้ทำการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เห็นสมควรเปิดเป็นโครงการประเภทเหมืองฝาย จึงได้จัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการฝายห้วยท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เสนอกองวางโครงการเพื่อพิจารณา กองวางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพจริงในสนาม ปรากฎว่าสภาพน้ำท่าภูมิประเทศเหมาะที่จะเปิดโครงการชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ำมากกว่า จึงได้จัดทำรายการเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพขึ้น

ต่อมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (รต.ประพาส ลิมประพันธ์) ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 มิถุนายน 2530 ถึงกรมชลประทาน ขอให้พิจารณาโครงการชลประทานขนาดกลาง ในเขตจังหวัดสุโขทัย ไปยังสำนักงบประมาณด้วย กรมชลประทานจึงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0312/3238 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2530 ถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอแปรญัตติงบประมาณปี 2531 ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ของโครงการดังกล่าว กองวางโครงการ จึงได้จัดทำรายงานวางโครงการขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของ โครงการต่อไป


วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน


ลักษณะโครงการ

ประเภทอ่างเก็บน้ำ


พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่ประมาณ 39,000ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลสารจิตร และตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

alt