ผู้ออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา จ.สตูล พิมพ์ อีเมล


1. ชื่อโครงการ

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา
ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
บริเวณจุดพิกัด  47  NPH  188 - 641   ระวาง  5022 IV

2.  พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา


เนื่องด้วยประชาชนและข้าราชการในภาคใต้มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีความห่วงใยและสนพระทัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการรักษาป่าไม้ ซึ่งถูกทำลายลงอย่างมากทุก ๆ ปี จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ป่าต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริ ต้องการให้ราษฎรมีความรับผิดชอบรักป่ารักสัตว์ป่า ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ อีกท้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535  กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธย ภาคใต้ จึงจำเป็นต้องมีการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธย ภาคใต้ ซึ่งจะต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา เพื่อช่วยจัดหาน้ำแก่ราษฎรที่อพยพมาได้รับประโยชน์ต่อไป

3. ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารระบายน้ำล้น

4.  การดำเนินงาน


ดำเนินการในปีงบประมาณ 2535  แล้วเสร็จ 100%

5.  ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ


1.  สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือยังพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการของกองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าม้ จะได้นำน้ำมาใช้อุปโภค-บริโภคต่อไป
2.  โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ราษฎรจำนวน  จำนวน  531  ครัวเรือน  2,732 คน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังรายละเอียด คือ
2.1  หมู่บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีประชากร 90 คน  15 ครัวเรือน
2.2  หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีประชากรจำนวน 1,760 คน 320 ครัวเรือน
2.3  หมู่บ้าน น้ำหรา หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีประชากร จำนวน 387 คน 95 ครัวเรือน โรงเรียนบ้านน้ำหรา จำนวน 1 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
2.4  หมู่บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีประชากรจำนวน 464 คน 101 ครัวเรือน
3.  สามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวจากเดิมที่เคยผลิตได้จำนวน 3 ถัง/ไร่ เป็นจำนวน 70 ถัง/ไร่********************