ผู้ออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง พิมพ์ อีเมล 

ชื่อโครงการ

ฝายคลองชี  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ที่ตั้ง

บ้านโตนชี  ม.3  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
พิกัด 47
NNJ 357-676 ระวาง 4824 I

ความเป็นมา

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขา พระบรมมหาราชวัง ที่ รล
0005/12138 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ตามที่นายทวี  สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดตรังได้มีหนังสือถึงราชเลขาฯ เพื่อขอความกรุณานำกราบบังคลทูลขอพระราชทาน โครงการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค


กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่
12 ได้พิจารณาและออกแบบจึงจัดเข้าแผนงานโครงการก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปีงบประมาณ 2543

ปีที่เริ่มดำเนินการ

ปี
2544

วัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินการ

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตร

องค์ประกอบ
/กิจกรรมสำคัญ

ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมบานประตูระบายน้ำ ความยาวสันฝาย 20.00 เมตร ความสูงสันฝาย 2.50 เมตร และท่อส่งน้ำเป็นท่อ
AC ชั้น 20 ขนาด 40.25 เมตร ,40.20 เมตร , 40.15 เมตร , 40.10 เมตร รวม 15,673 เมตร เป็นท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 40.10 เมตร , 40.075 เมตร , รวมยาว 4,700 เมตร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือให้มีน้ำสำหรับการประมง ได้ จำนวน 885 ครัวเรือน จำนวน  4,375 คน สำหรับอุปโภค
บริโภค จำนวน 760 ครัวเรือน จำนวน  3,800 คน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร  ให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

ภาพประกอบ


2.8


***********************