ผู้ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

แก้มลิงพรุเตียว จ.สงขลา พิมพ์ อีเมล


1.
ชื่อโครงการ

แก้มลิงพรุเตียว
หมู่ที่ 1  ตำบลลำไพล  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา                           
พิกัด 47 NQH  155 - 450  ระวาง (Sheets) 5122 II    

2.  พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2552 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แก่นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และนายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทรบุรี การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา) และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส) ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตลอดจนร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยพิจารณาขุดลอกพรุเตียว พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ให้เป็นแก้มลิง เพื่อรองรับน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก จะสามารถช่วยเหลือบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ส่วนหนึ่ง  

3. ลักษณะโครงการ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ

4.  การดำเนินงาน


ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555  แล้วเสร็จ 100%  

4.  ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ


สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ส่วนหนึ่ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด อีกด้วย