ผู้ออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก พิมพ์ อีเมล

อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก

อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว   

พระราชดำริ

      เมื่อ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อธิบดีกรมชลประทาน  และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าเฝ้าที่ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์  โดยทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน  ดังนี้

      1.ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และ  ฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำคลองยายเมือง  คลองน้ำเขียวคลองท่ากะบาก คลองช่องกล่ำ ซึ่งเป็นสาขาของห้วยพระปรง ในเขตอำเภอสระแก้ว  และ อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว  เพื่อจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป

      2.ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำห้วยยางในเขตอำเภอวัฒนานครอำเภอตาพระยา และ อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดปีด้วย

 การสนองพระราชดำริของกรมชลประทาน  

      กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก  เมื่อ  พ.ศ. 2522  แล้วเสร็จ  พ.ศ. 2524 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ  สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ของเกษตรกรบ้านท่ากะบาก

 ผลประโยชน์ของโครงการ

      1.สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำได้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ประมาณ 4,000 ไร่

      2.เป็นแหล่งแพร่ - เพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ทำให้ราษฎรในบริเวณโครงการมีอาหารบริโภค และ ทำให้มีอาชีพและรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น

      3.บรรเทาและป้องกันอุทกภัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรซึ่งอาจเกิดขึ้นในปีที่มีน้ำมากผิดปกติ

      4.เป็นการประกันการเพาะปลูกของราษฎรให้ได้ผลสม่ำเสมอตลอดปี และทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะมีงานทำเกือบตลอดทั้งปี ทั้งนี้เนื่องจากมีน้ำชลประทานสำหรับทำการกสิกรรม

      5.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว  อำเภอวัฒนานครและบริเวณใกล้เคียงทั่วไป

       6.เป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่จะดึงประชาชนในเขตผู้ก่อการร้าย ซึ่งคอยยุแหย่ ชักจูงให้ราษฎรหลงผิดได้กลับคืนมาเป็นฝ่ายของรัฐบาล ผลประโยชน์อันนี้ไม่สามารถจะประเมินค่าได้