ผู้ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 94 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 70 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์: 1 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ: 0 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
 
โครงการอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พิมพ์ อีเมล
1. ชื่อโครงการ

อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

2. ที่ตั้งโครงการ

ตำบลคงหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

3. พระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รับฏีกา)

 

4. วันที่พระราชทานพระราชดำริ

20  กรกฎาคม  2543

 

5. รายละเอียดพระราชดำริ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก   พระราชดำริ  ได้มีหนังสือที่ นร 1108/2550  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2541 ให้พิจารณากรณี นายครั่น ทวีรัตน์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้มีหนังสือที่ สข  71401/631  ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2541  ถึงสำนักราชเลขานุการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ  ภายในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่    ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนให้แก่ราษฎรบริเวณบ้านคอหงส์และชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และในช่วงฤดูแล้งสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในบริเวณสวนสาธารณะฯ

 

6. รายละเอียดโครงการ

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในเขต อบต.คอหงส์ ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัย จำนวน  1,000  หลัง  ประชากรประมาณ  5,000  คน  ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามที่ อบต.คอหงส์เสนอ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพภูมิประเทศ  ทำให้อ่างเก็บน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง  65,000  ลูกบาศก์เมตร  (คิดเป็น  20 % ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมดเท่านั้น) แต่จากการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ทราบว่า กรมโยธาธิการได้ทำการศึกษา ออกแบบ และวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างพอเพียงไว้แล้ว  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไป บางส่วนแล้ว  ดังนั้นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และการอุปโภค-บริโภค ของเจ้าหน้าที่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนที่ไปพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำนบดินและอาคารประกอบ

- พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างเก็บน้ำ  0.75  กม.2

- ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,528.75  มม.  (อำเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2530-2539)

- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ำ  0.34  ล้าน  ลบ.ม.

- ทำนบดิน  สูง  20.0  ม.  ยาว  80.0  ม.

- Spillway  ขนาด o 2.00x2.00  ม.  จำนวน  1  แห่ง

- อาคาร  River  Outlet  จำนวน  1  แห่ง

- ระดับท้องน้ำ  +55.0  ม.  (รทก.)

- ระดับสันทำนบดิน  +75.0  ม.  (รทก.)

- ระดับเก็บกัก  +72.0  ม.  (รทก.)

- ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก  65,000  ลบ.ม.

 

7. งบประมาณปัจจุบัน

20,000,000   บาท

8. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. ภาพประกอบ

3_18*******************