ผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พิมพ์ อีเมล
1. ชื่อโครงการ

อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

2. ที่ตั้งโครงการ

ตำบลคงหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

3. พระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รับฏีกา)

 

4. วันที่พระราชทานพระราชดำริ

20  กรกฎาคม  2543

 

5. รายละเอียดพระราชดำริ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก   พระราชดำริ  ได้มีหนังสือที่ นร 1108/2550  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2541 ให้พิจารณากรณี นายครั่น ทวีรัตน์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้มีหนังสือที่ สข  71401/631  ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2541  ถึงสำนักราชเลขานุการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ  ภายในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่    ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนให้แก่ราษฎรบริเวณบ้านคอหงส์และชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และในช่วงฤดูแล้งสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในบริเวณสวนสาธารณะฯ

 

6. รายละเอียดโครงการ

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในเขต อบต.คอหงส์ ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัย จำนวน  1,000  หลัง  ประชากรประมาณ  5,000  คน  ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามที่ อบต.คอหงส์เสนอ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพภูมิประเทศ  ทำให้อ่างเก็บน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง  65,000  ลูกบาศก์เมตร  (คิดเป็น  20 % ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมดเท่านั้น) แต่จากการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ทราบว่า กรมโยธาธิการได้ทำการศึกษา ออกแบบ และวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างพอเพียงไว้แล้ว  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไป บางส่วนแล้ว  ดังนั้นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และการอุปโภค-บริโภค ของเจ้าหน้าที่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนที่ไปพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำนบดินและอาคารประกอบ

- พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างเก็บน้ำ  0.75  กม.2

- ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,528.75  มม.  (อำเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2530-2539)

- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ำ  0.34  ล้าน  ลบ.ม.

- ทำนบดิน  สูง  20.0  ม.  ยาว  80.0  ม.

- Spillway  ขนาด o 2.00x2.00  ม.  จำนวน  1  แห่ง

- อาคาร  River  Outlet  จำนวน  1  แห่ง

- ระดับท้องน้ำ  +55.0  ม.  (รทก.)

- ระดับสันทำนบดิน  +75.0  ม.  (รทก.)

- ระดับเก็บกัก  +72.0  ม.  (รทก.)

- ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก  65,000  ลบ.ม.

 

7. งบประมาณปัจจุบัน

20,000,000   บาท

8. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. ภาพประกอบ

3_18*******************