ผู้ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล

พระราชดำริ

          เมื่อ 20 สิงหาคม 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการโคกเคียนและโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ   อ.เมือง  จ.นราธิวาส  ทรงมีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานว่า  พื้นที่นาทางทิศใต้ของโครงการระบายน้ำโคกเคียนยังมีพรุเล็กๆ 2-3 พรุให้กรมชลประทานพิจารณาระบายน้ำออกจากพรุดังกล่าว โดยให้ขุดคลองไปเชื่อมกับคลองระบายน้ำของโครงการโคกเคียนเป็นระบบระบายน้ำพ่วงหรือขุดคลองระบายน้ำจากพรุเล็กๆไปลงคลองระบายน้ำใหญ่เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำยะกัง (แม่น้ำบางนรา)  แล้วแต่ความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร ประมาณ 3,000 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • ระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,000 ไร่

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำ 6.45 ตารางกิโลเมตร
  • ก่อสร้างปี 2521 งบประมาณ 1,599,300.- บาท
  • ขุดลอกคลองขนาดก้นกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 4,160 เมตร ลาดข้าง 1:2 จำนวน 3 สาย            

ปัญหาและอุปสรรค

  • ด้านโครงสร้าง

          ปัจจุบันคลองระบายน้ำเกิดการตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

  • ด้านโครงสร้าง

          เห็นควรขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

nara23