ผู้ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลกหนองโง้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี   (ขุดลอกหนองโง้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                     พระราชดำริเมื่อ
   วันที่  18  ธันวาคม  2540                                                                                 

 

สถานที่ตั้ง    ตำบลดอนหัน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น                                                                       

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ    

                1.  เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูหลาก ไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

                2.  เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก

                3.  เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและการประมง

 

สภาพทั่วไป  

 3.1 ที่ตั้งโครงการ

                       ตำบลดอนหัน  เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ  20   กิโลเมตร   มีอาณาเขตทิศเหนือ ติด ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติด ตำบลเขวาไร่  อำเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   ทิศตะวันออก ติด ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม    และทิศตะวันตก ติด ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น

                3.2 สภาพภูมิอากาศ

                      สภาพอากาศทั่วไป ฤดูฝนจะมีฝนตกค่อนข้างชุก ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น และฤดูร้อนอากาศร้อนจัด จากสถิติปริมาณน้ำฝน ที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 สำนักชลประทานที่ 6   จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2546  จากสถิติมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ  1,087.31 มิลลิเมตร

                3.3  สภาพภูมิประเทศ

                                ภูมิประเทศทั่วไปของป่าต้นน้ำลำธารจะเป็นป่าโปร่งสลับที่ราบลุ่ม   

                3.4 สภาพทางสังคม

                                ราษฎรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ยากจน อาศัยทำการเกษตรเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากนั้นรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการรับจ้างทำงานในเมืองเมื่อหมดฤดูทำนา

                3.5 เส้นทางคมนาคม

                                จากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น- บ้านไผ่- เมืองพล)ถึงสามแยกทางไปอำเภอโกสุมพิสัย   ระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 208 (ท่าพระ  - โกสุมพิสัย  )  ถึงบ้านหนองหญ้าแพรก    ระยะทางประมาณ 6   กิโลเมตร    เลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนเข้าบ้านดอนหัน   ระยะทางประมาณ  2   กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดขอนแก่น  ถึงบ้านดอนหันประมาณ   20    กิโลเมตร

 

. สภาพพื้นที่และสภาพลำน้ำของจุดที่ตั้งโครงการ

3.6 สภาพพื้นที่ของจุดที่ตั้งโครงการ

                พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขต ตำบลดอนหัน    อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับลูกเนิน มีความสูงอยู่ระหว่าง 150 – 180  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ระหว่าง  5-10%  การจำแนกประเภทดินเป็นดินร่วนปนทราย   

 เป็นพื้นที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่รอบ ๆ หนอง  เมื่อถึงเวลาน้ำลด  น้ำที่ท่วมก็จะลดลงตามไปด้วย  ทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี  พื้นที่รับน้ำฝน  2.50  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี  1,181.00  มิลลิเมตร  อัตราการระเหยต่อปี  1,700   มิลลิเมตร  ปริมาณน้ำท่วมเฉลี่ยทั้งปี  590,500  ลูกบากศ์เมตร  พื้นที่ขุดลอก  85  ไร่ 

 

ระยะเวลาก่อสร้าง      1 ธันวาคม ปี 2544  ถึง  7  มิถุนายน  2545                                                             

         

รายละเอียดโครงการ         

1.  ปริมาณดินขุดลอก               303,940  ลบ.ม.      งานก่อสร้างบันไดหินก่อ         6   แห่ง

                2.  ป้ายชื่อโครงการ  (หัวงาน)       1         แห่ง        ป้ายชื่อโครงการ                              1  แห่ง

          3.  งานก่อสร้างท่อรับน้ำ                10      แห่ง        ทางระบายน้ำแบบ              1  แห่ง

               

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนทั้งหมด  ประมาณ  710  ไร่      

     และพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 142 ไร่      

2.  ช่วยเหลือราษฎร  ในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงรวม  1 หมู่บ้าน   จำนวน 200  ครัวเรือน   

      ประชากร  846  คน   

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

                ดำเนินการเสร็จ   100  %     เมื่อวันที่  7   มิถุนายน   2545                                                       

ภาพโครงการ