ผู้ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการขุดสระเก็บน้ำพรุธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พิมพ์ อีเมล

1.  ที่ตั้งโครงการ       

                         หมู่ที่  1 บ้านธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

                         แผนที่มาตราส่วน  1:50,000 ระวาง 5221 III 47 NQG 422-813

2.  เรื่องเดิม               

                         เมื่อวันที่  28 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้พัฒนาพรุธารโต เนื้อที่ 1,000ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา ให้แห้งลงสามารถจัดสรรให้เป็นที่ทำกินของสมาชิกนิคมต่อไป ส่วนใจกลางพรุให้คงสภาพเดิม โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในพรุ และระดับน้ำใต้ดินบริเวณขอบพรุไว้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคต่อไป

            ต่อมาเมื่อวันที่  3 มิถุนายน   2540   ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ทำหนังสือถวายฎีกาขอขุดสระเก็บน้ำพรุธารโต เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับผลิตน้ำประปาของอำเภอธารโต และสำหรับการอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎร บ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 280 ครัวเรือน ประชากร 1,700 คน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี

3.  รายละเอียดโครงการ   

  • - สระเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. ความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร
  • - ทำนบดินขนาดหลังคันกว้าง 6.00 ม. สูง 6.00 ม. ยาว 160 ม. จำนวน 1 แห่ง

4.  ดำเนินการก่อสร้าง

                      ดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2543  

5.  งบประมาณ         7,704,300.-  บาท

6.  ผลประโยชน์ที่ได้รับ    

                         สามารถเก็บน้ำไว้เป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของอำเภอธารโตได้ตลอดทั้งปี   จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรบ้านธารโต  หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 280 ครัวเรือน ประชากร 1,700 คน  พื้นที่  4,850  ไร่  สถานที่ราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลธารโต สถานีพัฒนาที่ดินธารโต นิคมสร้างตนเองธารโต และโรงเรียนธารโตวิทยา นอกจากนี้ยังจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอำเภอธารโตในอนาคตอีกด้วย

 แผนที่โครงการขุดสระเก็บน้ำพรุธารโต 
           อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

9-13__Page_3