ผู้ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล

บ้านขุนอมแฮดนอก  หมู่ที่ 5  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดอยแบแลถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้างจำนวนนับพันไร่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ แหล่งต้นน้ำบริเวณห้วยอมแฮด , ห้วยแบแล , ห้วยแม่ตื่น , ห้วยพะอ้น , ห้วยกองซาง, ห้วยไคล้นุ่น จะประสบภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาสู่ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยในอนาคต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ 3  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงขึ้น โดยนำพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วมาจัดทำเป็นแปลงปลูกพืชเมืองหนาว และให้ราษฎรที่บุกรุกดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการเกษตร ทั้งนี้ก็เพื่อหยุดยั้งมิให้ราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ที่ตั้งโครงการ

อำเภออมก๋อยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099  เป็นระยะทาง 177 กิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอฮอด   จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกจดอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทิศใต้จดอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และ ทิศตะวันออกจดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในโครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยแบแล

2.       เพื่อจัดหาน้ำในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในโครงการฯ

3.       เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักป่าและรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ

4.       ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

5.       เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณยอดเขาดอยแบแล ดอยอมแฮด ให้กลับคืนเป็นสภาพป่าที่   
    สมบูรณ์ดังเดิม

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ โดยทั่วไปเป็นภูเขาและพื้นที่ไหล่เขามีความสูงอยู่ระหว่าง 1,5001,620 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ระหว่าง 24%- 32%

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของโครงการ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20.20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 15.80 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 24.60 องศาเซลเซียส สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถานี 07162 ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 881.40 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 97.10 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ย 137.74 มิลลิเมตร


ที่ตั้งหัวงาน

จากสภาพภูมิประเทศบริเวณหัวงานเป็นพื้นที่บริเวณยอดเขาและไหล่เขามีความสูงอยู่ระหว่าง 1,500-1,620 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าในบริเวณสันเขา ยอดเขายังคงสภาพเป็นป่าดิบเขา พื้นที่ที่จัดตั้งโครงการเป็นพื้นที่ไร่เก่า ประมาณ 500-600 ไร่ บริเวณหัวงานมีแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเหมาะสมที่จะพิจารณาสร้างฝาย 2 แห่ง ปิดกั้นลำห้วยอมแฮด และลำห้วยสาขาของห้วยอมแฮด ในเขตบ้านขุนอมแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด 47 QMV 258-582 และ พิกัด 47 QMV 268-586 ตามแผนที่ของกรมแผนที่ทหารบก มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4644 II บริเวณที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์อมก๋อยและเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A

      สภาพแหล่งน้ำ

ลำห้วยอมแฮด มีต้นน้ำเกิดจากดอยสูงทางทิศใต้ของบ้านขุนอมแฮด (บ้านห้วยไคล้นุ่น) ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านร่องเขาระหว่างดอยแบแลและดอยอมแฮด และไหลบรรจบลำน้ำแม่ตื่นทางฝั่งขวาในเขตบ้านสุขอมแฮด ลำห้วยอมแฮด มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ลักษณะท้องน้ำมีตะกอนทรายและมีหินขนาดใหญ่ทั่วไป ลำห้วยมีความลาดชันสูงลำห้วยอมแฮดมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

     การพิจารณาโครงการ

จากการพิจารณาแผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 ประกอบกับผลการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงในสนาม พบว่าบริเวณที่จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยแบแล เป็นพื้นที่บุกรุกเข้าถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเดิม ประมาณ 500-600 ไร่ ปัจจุบันปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร ราษฎรบ้านขุนอมแฮดประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้เฉพาะช่วงฤดูฝน ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง เห็นควรให้ความช่วยเหลือโดยพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ จากการตรวจสอบพบว่ามีบริเวณที่เหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำ 2 แห่งในลำห้วยอมแฮด เพื่อเก็บกักน้ำและทดน้ำเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ของสถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยแบแลและพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประมาณ 700 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร

      แผนงานที่จะดำเนินการ

                   ในปี 2546 ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาแหล่งน้ำ ที่กักเก็บน้ำเพิ่มเติม และระบบการกระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของกลุ่มบ้านขุนอมแฮดนอก และกลุ่มบ้านขุนอมแฮด ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีแผนงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มบ้านขุนอมแฮดนอก

       -  ระบบท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ PVC Ø 0.10 ม. ยาวประมาณ  1,000  . พร้อมอาคารประกอบ

       -  บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 100 ลบ.. ที่พิกัด 47 QMV 309-636  จำนวน      1    แห่ง

       -  บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลบ.. ที่พิกัด 47 QMV 299-635    จำนวน      1    แห่ง

       -  พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ                                                                                      340 ไร่

  กลุ่มบ้านขุนอมแฮดใน

       -  ระบบท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ PVC Ø 0.10 ม. ยาวประมาณ  1,400  . พร้อมอาคารประกอบ

       -  บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 100 ลบ.. ที่พิกัด 47 QMV 313-623  จำนวน        1    แห่ง

       -  บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลบ.. ที่พิกัด 47 QMV 309-621    จำนวน        1    แห่ง

       -  พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ   330 ไร่

                   งบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ ประมาณ 6.00 ล้านบบาท       

 

      ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1.   สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเข้าท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร และพื้นที่ โครงการ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยแบแล ประมาณ 700 ไร่

2.   ราษฎรสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 112 ครัวเรือน ประชากร 588 คน

3.   ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน และให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่า

4.   เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ  ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพธรรมชาติ โดยให้มีป่าธรรมชาติ และป่าใช้สอย

5.   มีน้ำต้นทุนในการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

6.   เกษตรกรสามารถคัดเลือกพันธุ์พืชอื่น ๆ มาเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริ