ผู้ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำบ้านแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล
งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง
บ้านแม่ตุงติง  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่สาบ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

                เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบความแห้งแล้ง ที่บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง และให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง รวมถึงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคสำหรับราษฎรบ้านแม่ตุงติงและหมู่บ้านใกล้เคียง


วัตถุประสงค์ของโครงการ

                1.  เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง

                2.  เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 100 ไร่ ในเขตโครงการฯ

                3.  เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแม่ตุงติงและหมู่บ้านใกล้เคียง

 

 กิจกรรมที่ดำเนินการ

                กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง มีรายละเอียดดังนี้

                ปีงบประมาณ 2542

                                ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำซับ ที่บริเวณพิกัด 47 QMB 672-004 ระวาง 4746-IV ขนาดความจุประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำ ขนาด f 0.15 เมตร ยาวประมาณ 4,460 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง (ใช้ภายในฟาร์ม) และขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง (เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแม่ตุงติง)  งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 9,287,400 บาท

                ปีงบประมาณ 2543

               ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ดังนี้

ปรับปรุงสระเก็บน้ำซับธรรมชาติที่บริเวณหัวงานเดิมที่ก่อสสร้างในปี 2542โดยขยายให้มีปริมาตรความจุเพิ่มขึ้น เป็นขนาดความจุ 4,450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปูแผ่น Geotextile และหินเรียงป้องกันการพังทลายของดินและเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นท่อส่งน้ำ ขนาด f 0.10 เมตร และ 0.05 เมตร  ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,298 เมตร

งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  3,138,000 บาท


ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1.  เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก  ประมาณ  100  ไร่ 

2.  เพื่อการอุปโภค-บริโภคและใช้สอยประโยชน์อื่นของราษฎร  3  หมู่บ้าน  ประมาณ  388  ครัวเรือน  ประชากร  ประมาณ  1,500  คน

3.  เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประมงในบริเวณฟาร์มตัวอย่างฯ