ผู้ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำบ้านนาศิริ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านนาศิริ      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านนาศิริ  หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริเมื่อ

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ  ตามพระราชดำริ  บ้านนามน  หมู่ที่  7  ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ 

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการเลขที่ รล 0010.1/2103  ลงวันที่ 6 พ.ค. 2546 และเมื่อวันที่ 20  ตุลาคม 2546 นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือ และกำหนดแนวทางการดำเนินการ     โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านนาศิริ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านนาศิริ  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว  หมู่ที่  2  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 
มีอาณาเขต  ดังนี้

       ทิศเหนือ              ติดแนวถนนสายเมืองนะ-แกน้อย  ละลำห้วยมะหลอด

       ทิศใต้                 ติดลำห้วยน้ำเฮื้อง

       ทิศตะวันออก        ติดแนวลำห้วยมะหลอด  และลำห้วยน้ำเฮื้อง
ทิศตะวันตก          ติดแนวถนนสายเมืองนะ-แกน้อย  และลำห้วย

วัตถุประสงค์
              1.  เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่บ้านนาศิริ
              2.  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ  พัฒนาดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์  เป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำให้  
                   สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
              3.  เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติทั้งด้านพืชและสัตว์อย่างมีคุณภาพ
              4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านนาศิริ
              5.  เพื่อจัดระเบียบและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในหมู่บ้านชายแดน 

                   เป็นการสนับสนุนแผนป้องกันประเทศและต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติด.


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งหัวงาน

 พื้นที่บ้านนาศิริ  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว  พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม  ซึ่งถูกราษฎรบุกรุก  และแผ้วถางเพื่อใช้ทำการเกษตร  บริเวณพื้นที่บ้านนาศิริเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำปิง  ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวบางส่วน  ที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โซน C พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 2 และชั้น 3

 

สภาพลำน้ำในเขตพื้นที่โครงการ

  แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่โครงการ  ประกอบด้วย

-  ลำน้ำเฮื้อง  มีต้นน้ำจากดอยถ้วย  ไหลผ่านพื้นที่บ้านนาศิริทางด้านทิศตะวันตกผ่านด้านทิศใต้  ไปทางด้านตะวันออกของพื้นที่ และไหลลงฝั่งขวาของลำน้ำปิง  ลำน้ำเฮื้องนี้ราษฎรบ้านนาศิริได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร  ซึ่งราษฎรมีพื้นที่การเกษตรอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำทั้งสองฝั่ง  ปริมาณน้ำในลำน้ำเฮื้องมีตลอดทั้งปี  แต่ในช่วยฤดูแล้งจะมีน้อยมาก

-  ลำห้วยมะหลอด  มีต้นน้ำจากดอยบางกลอ  ทางตอนเหนือของพื้นที่บ้านนาศิริ  ไหลลงมาทางตอนใต้  บริเวณทิศตะวันออกของบ้านนาศิริ และไหลบงฝั่งซ้ายของลำน้ำเฮื้อง ลำห้วยมะหลอด  ราษฎรบ้านนาศิริได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร  ซึ่งราษฎรได้มีพื้นที่การเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มน้ำตามแนวลำห้วยทั้งสองฝั่ง  ปริมาณน้ำ   ในลำห้วยมะหลอดมีตลอดทั้งปี  แต่ในช่วงฤดูมีปริมาณน้อยมาก

-  ลำห้วยขนาดเล็กในหุบเขาทางด้านทิศเหนือของดอยกิ่วฮูลม  มีต้นน้ำจากดอยบริเวณพื้นที่บ้านนาศิริ  แหล่งน้ำจากลำห้วยนี้  ราษฎรบ้านนาศิริได้ใช้อุปโภคบริโภค โดยทำระบบประปาภูเขา ส่งผ่านท่อ PVC มายังหมู่บ้าน

-  ลำห้วยสาขาของน้ำเฮื้องฝั่งซ้าย  ที่ไหลในเขตพื้นที่บ้านนาศิริ  มีต้นน้ำจากดอยกิ่วฮูลม  ซึ่งตามแนวลำห้วยทั้งสองฝั่งได้ถูกบุกรุก  และแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทำการเกษตร  ปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ  มีน้อย  และ ในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำในลำห้วย

ลำห้วยสายต่าง  ในเขตพื้นที่บ้านนาศิริ  ยังไม่มีการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เหมาะสม  ซึ่งจากผลของการแผ้วถางป่าไม้ในพื้นที่ที่ผ่านมา  ทำให้สูญเสียความชุ่มชื่นของพื้นที่  และปริมาณน้ำในลำห้วย   สายต่าง ๆ  ลดลง

 

รายละเอียดโครงการ

      มีรายละเอียดดังนี้

 

            ฝายห้วยมะหลอด พร้อมระบบส่งน้ำ

ที่ตั้งโครงการ        บ้านนาศิริ  หมู่ที่  2  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

                              พิกัด  47 QMB  852-778  ระวาง  4748 II  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

 

-  ประเภทโครงการ                                                ฝายทดน้ำ  พร้อมระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน  ประมาณ                                   2.18            ตารางกิโลเมตร

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                                 +1,379.00           เมตร (รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                                     +915.00           เมตร (รทก.)

-  ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน  ประมาณ                         1.60           กิโลเมตร

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                              1,329.60           มิลลิเมตร

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                             84.30           วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                           1,044.33           มิลลิเมตร

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ                  742,959           ลูกบาศก์เมตร

-  อาคารหัวงานฝายคอนกรีต

                   ความยาวของสันฝาย                                     10.80            เมตร

                   ความสูงตัวฝาย                                              1.50            เมตร                  

-  อาคารบังคับน้ำฝั่งขวา  ขนาด  f  0.15  เมตร  จำนวน                  1             แห่ง

-  ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา  ขนาด  f  0.15  เมตร  ยาวประมาณ      7,750            เมตร

-  ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา  ขนาด  f  0.10  เมตร  ยาวประมาณ         950            เมตร

-  ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา  ขนาด  f  0.05  เมตร  ยาวประมาณ      2,690            เมตร

-  บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ  200  ลูกบาศก์เมตร     3             แห่ง

-  บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ  100  ลูกบาศก์เมตร     2             แห่ง

-  อาคารประกอบในระบบส่งน้ำตามความเหมาะสม

 
รูปภาพ ฝายห้วยมะหลอด พร้อมระบบส่งน้ำ


_copy
           
ฝายห้วยน้ำซับ พร้อมระบบส่งน้ำ
 

ที่ตั้งโครงการ        บ้านนาศิริ  หมู่ที่  2  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

                          พิกัด  47 QMB  835-772  ระวาง  4748 II  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

 

-  ประเภทโครงการ                                           ฝายทดน้ำ  พร้อมระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน  ประมาณ                                  0.30       ตารางกิโลเมตร

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                                +1,180.00           เมตร (รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                                 +1,033.00           เมตร (รทก.)

-  ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน  ประมาณ                        0.50           กิโลเมตร

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                             1,329.60           มิลลิเมตร

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                            84.30           วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                          1,044.33           มิลลิเมตร

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ                 102,242           ลูกบาศก์เมตร

-  อาคารหัวงานฝายเกเบี้ยน

                   ความยาวของสันฝาย                                      7.00           เมตร

                   ความสูงตัวฝาย                                              1.00           เมตร                  

-  อาคารบังคับน้ำฝั่งซ้าย  ขนาด  f  0.10  เมตร  จำนวน                 1           แห่ง

-  ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย  ขนาด  f  0.10  เมตร  ยาวประมาณ     2,400           เมตร

-  บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ  500  ลูกบาศก์เมตร    3            แห่ง

-  อาคารประกอบในระบบส่งน้ำตามความเหมาะสม
รูปภาพ ฝายห้วยน้ำซับ พร้อมระบบส่งน้ำ


_copy_copy


ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1.    สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 800 ไร่ในฤดูฝน  และ 180 ไร่ในฤดูแล้ง
 ได้อย่างเพียงพอ

2.    เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ  พัฒนาดิน  และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์  สามารถอนุรักษ์ต้นน้ำให้ได้ใช้ 
 ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดไป

3.    ราษฎรบ้านนาศิริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.    สามารถจัดระเบียบและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านนาศิริ  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ
หมู่บ้านยามชายแดน 
เป็นการสนับสนุนแผนป้องกันประเทศ และต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติด