ผู้ออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำบ้านปรอโพ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปรอโพ

บ้านปรอโพ  หมู่ที่ 7  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านปรอโพ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านปรอโพ ที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง

 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภออมก๋อยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 เป็นระยะทาง 177 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกจดอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศใต้จดอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และทิศตะวันออกจดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านปรอโพ ประมาณ 100 ไร่

2.  เพื่อจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านปรอโพ  24 ครัวเรือน

        ประชากร 117 คน

3.  เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ

 

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น และในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.. 2495 ถึงปี พ.. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 881.40 มม. จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 97.1 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 137.74 มม.

ที่ตั้งหัวงาน

จากสภาพภูมิประเทศบริเวณหัวงาน มีความเหมาะสมที่จะพิจารณาสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่เทย ในเขตบ้านปรอโพ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด 47 QMV 370-296 ตามแผนที่ 1:50,000 ระวาง 4643 I บริเวณที่ตั้งของหัวงานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นหุบเขา ป่าทึบสลับป่าโปร่ง และมีการแผ้วถางเป็นบางส่วนตามแนวสองฝั่งของลำห้วยแม่เทย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

สภาพลำน้ำ

 ลำห้วยแม่เทยเป็นลำห้วยสาขาของน้ำแม่ตื่น เกิดจากการรวมตัวของลำห้วยสายเล็กๆ หลายสายที่มีต้นน้ำจากแนวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของน้ำแม่ตื่น ลำห้วยแม่เทยไหลผ่านบ้านขุนแม่เทยน้อย บ้านปรอโพ แล้วจึงไหลลงน้ำแม่ตื่น ทางตอนเหนือของบ้านห้วยไม้หก มีความยาวลำห้วยโดยประมาณ 26 กิโลเมตร สภาพท้องน้ำของลำห้วยแม่เทย เป็นดินปนทราย มีกรวด และหินขนาดใหญ่ พบอยู่โดยทั่วไป มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

งบประมาณในการดำเนินงาน

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปรอโพ ในปีงบประมาณ 2546 จากสำนักงาน กปร. จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2546 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2546

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สามารถจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตบ้านปรอโพ ได้ประมาณ 100 ไร่

2.  สามารถจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านปรอโพ 24 ครัวเรือน             

     ประชากร 117 คน

3.  ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีผลผลิต และรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

4.  เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ

 

 รูปภาพโครงการ

1 

ฝายบ้านปรอโพ ตอนบน


2
 
ฝ่ายปรอโพตอนล่าง

3


 
บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50 ลบ.. ภายในหมู่บ้านปรอโพ