ผู้ออนไลน์

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาน้ำบ้านห้วยขนุน จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยขนุน

บ้านห้วยขนุน  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2548  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านห้วยขนุนและบ้านห้วยยาบ ตามที่ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กราบทูลขอพระราชทาน


ที่ตั้งโครงการ

อำเภออมก๋อย ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  เป็นระยะทาง  171  กิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  ทิศตะวันตกจดอำเภอ สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  ทิศใต้จดอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  และทิศตะวันออกจดอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านห้วยขนุน  ประมาณ  400  ไร่ 

2.       เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านห้วยขนุน

3.       เพื่อให้ราษฎรบ้านห้วยขนุน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

4.       เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ฤดูฝนมีฝนตกชุก  ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด  สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตร  ในเขตอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างปี พ.ศ. 2495  ถึงปี พ.ศ. 2544  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  892.70  มิลลิเมตร  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยประมาณ  97.40  วัน  อัตราการระเหยเฉลี่ย  1,673.60  มิลลิเมตร

สภาพภูมิประเทศ

อำเภออมก๋อย  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง  ประมาณ  85 % ของพื้นที่ทั้งหมด  มีที่ราบลุ่มประมาณ  6 % และพื้นที่อื่น ๆ ประมาณ  9 %  มีเทือกเขาหลายเทือกที่สำคัญ เช่น  ด้านทิศตะวันออกเป็นสันเขาแนวยาวจากเหนือไปใต้เป็นสันปันน้ำลงสู่น้ำปิงและต้นน้ำแม่ตื่น  ด้านทิศตะวันตกเป็นสันปันน้ำแม่ตื่นกับลุ่มน้ำยวม  มีดอยขุนตื่น  ดอยทุ่งกว้าง  ดอยผุย  ดอยผาลาด  ดอยมูเซอ  ดอยม่อนจอง  ประกอบกับอำเภออมก๋อย  อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตื่น  มีลำน้ำสายสำคัญ  ได้แก่  น้ำแม่ตื่น  น้ำแม่ละมีด  น้ำแม่ต๋อม 

ที่ตั้งหัวงาน

พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยขนุน  หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณพิกัด 47 QMV 321-339  (E 4332100, N 1933900) ระวาง 4643-I แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบในหุบเขา  และลาดเชิงเขาตามแนวลำห้วยยาบทั้งสองฝั่ง  ที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอมก๋อย โซน C คุณภาพลุ่มน้ำชั้น  1A

สภาพลำน้ำ

ลำห้วยขนุน เป็นลำห้วยสาขาฝั่งขวาของลำน้ำแม่ตื่น มีต้นน้ำเกิดจากบริเวณแนวสันเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกของอำเภออมก๋อย แนวเขตติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก ไหลผ่านบ้านห้วยขนุนไปรวมกับน้ำแม่ตื่น  มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 9.00 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำฝนบริเวณจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 2.32 ตารางกิโลเมตร   ลำห้วยกว้างประมาณ 5-10 เมตร ท้องลำห้วยส่วนมากเป็นตะกอนทราย กรวด และหิน  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

รายละเอียดโครงการ

มีรายละเอียดดังนี้

ฝายบ้านห้วยขนุน พร้อมระบบส่งน้ำ

-  ที่ตั้งโครงการ   บ้านห้วยขนุน  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

                        บริเวณพิกัด 47 QMV  321-339  ระวาง 4643 I แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

-  ประเภทโครงการ                                       ฝาย  คสล. พร้อมระบบส่งน้ำ 

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงานประมาณ                                  2.32              ตร.กม.

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                             + 1,380.00                  ม.(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                                + 940.00                   ม.(รทก.)

-  ความยาวลำห้วยจากต้นน้ำถึงหัวงาน                                1.50                   กม.

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                            892.70                   มม.

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                       1,673.60                   มม.

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ                  0.459              ล้าน ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด  (Return  Period  25  ปี)                  5.87             ลบ.ม./วินาที

- อาคารหัวงาน                                                                                                                

                        ความยาวสันฝาย                                    7.00                     ม.

                        ความสูงฝาย                                          1.20                     ม.

-  อาคาร ทรบ.  ปากคลองฝั่งขวา จำนวน                                 1                    แห่ง

-  ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา ด้วยท่อ PVC. ขนาด f   0.10 ม.  ยาวประมาณ      6,700    ม.

-  อาคารบ่อเก็บน้ำ  คสล.    ขนาดความจุ   50  ลบ.ม.  จำนวน     3                    แห่ง

 

บประมาณในการดำเนินงาน

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยขนุน (ฝายบ้านห้วยขนุน พร้อมระบบส่งน้ำ) ในปีงบประมาณ 2549 จากสำนักงาน กปร. จำนวน 6,288,000 บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2549 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2549

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.   สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านห้วยขนุน  ประมาณ  400  ไร่

2.   ราษฎรบ้านห้วยขนุน จำนวน 41 ครัวเรือน ประชากร 256 คน สามารถใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ

3.   ราษฎรบ้านห้วยขนุน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

4.   สามารถอนุรักษ์ รักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้ โดยราษฎรมีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ไม่บุกรุก แผ้วถางป่า เพื่อใช้ทำการเกษตรเพิ่มเติมอีก


รูปภาพโครงการ 

1_copy

 

ฝายบ้านห้วยขนุน
2_copy

 

บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.