ผู้ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

งานจัดหาแหล่งน้ำบ้านซิแบร จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

งานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านซิแบร

บ้านซิแบร  หมู่ที่ 7  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านซิแบร หมู่ที่ 7  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร ที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1  ได้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้าน    ซิแบร ตามพระราชดำริ  โดยวางแนวทางและกิจกรรมด้านการชลประทานให้มีความสอดคล้องกับหน่วยราชการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภออมก๋อย ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 เป็นระยะทาง 177 กิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกจดอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทิศใต้จดอำเภอสามเงา จังหวัดตาก  และทิศตะวันออกจดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านซิแบร ประมาณ 400 ไร่

2.       เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านซิแบร จำนวน 93 ครัวเรือน ประชากร 430 คน

3.       เพื่อปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักป่าและรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ

4.       ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบตามหุบเขา สองฝั่งของลำห้วยหล่อดุก จุดสูงสุดอยู่ที่ดอยขุนแม่เทย มีความสูง 1,662 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดต่ำสุด มีความสูง 780 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ประมาณ 5.88 %

 

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของโครงการมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถานี 07162 ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 881.40 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 97.10 วัน  อัตราการระเหยเฉลี่ย 1,673.60  มิลลิเมตร

ที่ตั้งหัวงาน

จากสภาพภูมิประเทศบริเวณหัวงาน มีฝายต้นน้ำของกรมป่าไม้ ปิดกั้นลำห้วยหล่อดุก ในเขตบ้านซิแบร หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่พิกัด 47 QMV 304-316 ตามแผนที่ 1:50,000 ระวาง 4643-I  พื้นที่ที่ตั้งหัวงานโดยทั่วไปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะเป็นหุบเขาสูงชัน ป่าทึบสลับป่าโปร่ง และมีการแผ้วถางเป็นบางส่วน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

 

สภาพลำน้ำ

ลำห้วยหล่อดุกเป็นลำห้วยสาขาของลำห้วยแม่เทย ต้นน้ำเกิดจากดอยขุนแม่เทย ทางตอนเหนือของหมู่บ้านซิแบร ไหลลงมาทางใต้ผ่านบ้านซิแบร และไหลลงฝั่งซ้ายของลำห้วยแม่เทย บริเวณท้ายหมู่บ้านซิแบร มีความยาวลำห้วยโดยประมาณ 9.00 กิโลเมตร  สภาพท้องน้ำของลำห้วยหล่อดุกเป็นดินปนทราย มีกรวดและหินเป็นแห่ง ๆ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  ในลำห้วยหล่อดุกช่วงต้นน้ำ กรมป่าไม้ได้สร้างฝายกั้นลำห้วยหล่อดุกเพื่อช่วยรักษาสภาพความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า 2 แห่ง

 

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดมีดังนี้

งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร

-  ที่ตั้งหัวงาน    บ้านซิแบร  หมู่ที่ 7  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

                      พิกัด 47 QMV 304-316  ระวาง 4643-I แผนที่ 1:50,000

-  ประเภทของโครงการ                                            ระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน ประมาณ                               8.00               ตร.กม.

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                            +1,560.00             ม.(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                             +1,000.00             ม.(รทก.)

-  ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน ประมาณ               4.50                กม.

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                           881.40                มม.

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                        97.10                วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                      1,673.60                มม.

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ                   1.27            ล้าน ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด (Return Period 25 ปี)                   19.60           ลบ.ม./วินาที

-  อาคารหัวงานเดิม (ฝายต้นน้ำของกรมป่าไม้)

                             ความยาวของสันฝาย                        6.00                  ม.

                             ความสูงของฝาย                              1.50                  ม.

-  อาคาร ทรบ.ฝั่งซ้าย ขนาด f 0.15 ม.  จำนวน                        1                 แห่ง

-  อาคารบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน                                     แห่ง

-  ระบบท่อส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำ PVC ขนาด f 0.15 ม. และ f 0.10 ม.

    ความยาวรวมประมาณ  8,160  ม.

-  อาคารประกอบในระบบท่อส่งน้ำ

 

บประมาณในการดำเนินงาน

        กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร ตามพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2545 จากสำนักงาน กปร. จำนวน 11,203,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน)  เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2544 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2545

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       สามารถจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตบ้านซิแบร ได้ประมาณ 400 ไร่

2.       สามารถจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านซิแบร จำนวน 93 ครัวเรือน

          ประชากร 430 คน

3.       ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

      4.       เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ

รูปภาพโครงการ

1
 หมู่บ้านซิแบร_2_3 

บ่อเก็บน้ำ คสล.   ขนาดความจุ 200 ลบ.ม.
_4


 
พื้นที่รับประโยชน์ (เดิม  )ประมาณ  400 ไร่