ผู้ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ

บ้านแปลง 5  หมู่ที่  3  ตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงทำการเกษตรซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นที่สูง จึงต้องอาศัยน้ำฝนและแหล่งเก็บกักน้ำภายในพื้นที่

 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอดอยเต่า มีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 125 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 804 ตารางกิโลเมตร ได้จัดแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลดอยเต่า ตำบลมืดกา ตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น ตำบลท่าเดื่อ และตำบลโป่งทุ่ง  อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอฮอด ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอลี้ ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอลี้ และทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภออมก๋อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ ในช่วงขาดแคลนน้ำ   

2.       เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

3.       เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ  ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปของอำเภอดอยเต่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24.85 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนจะร้อนจัดและมีพายุพัดรุนแรง เกิดวาตภัยเป็นประจำทุกปี ในฤดูหนาว มีอากาศหนาวจัด มีหมอกปกคลุมพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส  ส่วนฤดูร้อนจะร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 41.2 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีจากรายงานการจดบันทึกสถิติของนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ปี 2517 - 2538 จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงกว่า 900 มิลลิลิตร โดยมีฝนตกสูงสุดในปี พ.. 2518 วัดได้ 1,568.50 มิลลิเมตร และต่ำสุดในปี พ..2519 วัดได้ 675 มิลลิลิตร ส่วนใหญ่ฝนจะตกซุกในช่วงเดือน พฤษภาคม-กันยายน ของทุกปี

สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  สถานี  07192  ของกรมชลประทาน  ระหว่างปี  .. 2503  ถึงปี  .. 2545  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี  952.36  มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  93.70  วัน  และใช้อัตราการระเหยเฉลี่ยรวมทั้งปี  1,423.25  มิลลิเมตร  ของสถานีอำเภอ   สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของอำเภอดอยเต่าโดยทั่วไปเป็นภูเขาเตี้ยและเนินสูงสลับกันประกอบด้วย หุบเขาและลำห้วยมีภูเขาสูงโดยรอบ มีรูปทรงคล้ายอ่างเก็บน้ำเมื่อฝนตกน้ำตามลำห้วยจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็ว และถ้ามีปริมาณน้ำฝนมากจะมีน้ำกักขังเป็นทะเลสาบดอยเต่า สภาพดินทั่วไปเป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนริมฝั่งด้านตะวันออกเขตทะเลสาบ เป็นพื้นที่ภูเขาเตี้ยและเนินสูงสลับกันความลาดชันตั้งแต่ 260-350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชน ได้แก่ ตำบลบ้านแอ่น ตำบลห้วยบง และตำบลท่าเดื่อ

สภาพลำน้ำ

พื้นที่อำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่หาด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาฝั่งซ้ายของลำน้ำปิง พื้นที่รับน้ำฝนของลุ่มน้ำสาขาแม่หาด มีทั้งสิ้น 533 ตร.กม. ลุ่มน้ำสาขาแม่หาดมีลำน้ำแม่หาด เป็นลำน้ำสายหลัก โดยมีลำน้ำย่อยสาย คือ ห้วยแม่ตูบ โดยลำน้ำสาขาย่อยต่าง ๆ จะไหลลงมาจากภูเขาสูง ซึ่งลำน้ำเหล่านี้จะอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล ในระยะที่เขื่อนภูมิพล มีการกักเก็บน้ำจะมีผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำแม่หาดสูงขึ้น สำหรับสภาพลำน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ตื้นเขิน  และบางแห่งมีการทำลายป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ  เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  และเกิดอุทกภัยในฤดูฝน

 

รายละเอียดโครงการ

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ

มีรายละเอียดดังนี้

-  ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ               บ้านแปลง 5  หมู่ที่  3  ตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

                                       ที่พิกัด 47 QMV  648-860  ระวาง 4744 IV  แผนที่  1 : 50,000

- ประเภทโครงการ                                                  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

- ความกว้างของลำน้ำบริเวณหัวงาน                                 200.00                    .

- ระดับของตลิ่งหรือที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ                             +268.00                     .(รทก.)

- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง (..- เม..)                119.00               ลบ../วินาที

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมทั้งปี                                         952.36                     มม.

- จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                          93.70                      วัน

- อัตราการระเหยเฉลี่ยรวมทั้งปี                                   1,423.25                      มม.

- ระยะความสูงในการส่งน้ำประมาณ                                  65.00                      .

- เครื่องสูบน้ำ  จำนวน                                                         1                    เครื่อง

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  จำนวน                                                1                    เครื่อง

- ระยะห่างจากระบบสายไฟฟ้าแรงสูง                                  150                        .

- ระบบส่งน้ำ

    ระบบท่อส่งน้ำสายหลักเป็นท่อส่งน้ำรับแรงดัน ชนิดท่อซีเมนต์ใยหินขนาด  f 0.40 เมตร มีความยาวประมาณ 5,500  เมตร  พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรตามความเหมาะสม

    ระบบส่งน้ำสายย่อย  ชนิดท่อ PVC  ขนาด  f  0.20  เมตร  มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ  500  เมตร

-  อาคารประกอบในระบบส่งน้ำ ตามความเหมาะสม

-  ดำเนินการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำ

จำนวน 1 แห่ง ที่บริเวณพิกัด 47 QMA 698-844 ระวาง 4744 IV 

- พื้นที่การเกษตรที่รับประโยชน์                                     2,500                                       ไร่

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ   กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ ในปีงบประมาณ 2549 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เป็นจำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 

รูปภาพโครงการ 


_2_copy_1