ผู้ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจัดหาน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผาจ้อ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตูบ

อ่างเก็บน้ำห้วยผาจ้อ พร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านแม่ตูบ  หมู่ที่ 9  ตำบลโป่งทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ไปตามทางหลวงสาย 108 และ 1103 เป็นระยะทางประมาณ 121 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  ทิศใต้จดอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ทิศตะวันออกจดอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ทิศตะวันตกจดอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านแม่ตูบ ประมาณ 600 ไร่

2.       เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในเขตบ้านแม่ตูบ จำนวน 250 ครัวเรือน ประชากร 950 คน

3.       เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

4.       เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ  ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตบ้านแม่ตูบ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาสองฝั่งลำห้วยแม่ตูบ มีความลาดเทจากทางด้านทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ พื้นที่มีความสูงอยู่ระหว่าง  + 300.00 ถึง + 907.00  ม.(รทก.)  จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณเขาผักหวาน  ยอดดอยอยู่ที่ระดับ  + 907.00  ม.(รทก.)  พื้นที่ที่ราษฎรใช้ทำการเกษตรเป็นที่ราบตามแนวลำห้วยแม่ตูบ  นอกจากนี้ยังมีการแผ้วถางพื้นที่ป่าตามแนวเชิงเขาเพื่อทำการเกษตรด้วย ลักษณะสภาพป่าบริเวณบ้านแม่ตูบ เป็นป่าโปร่ง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าแม่หาด

สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่บ้านแม่ตูบ  มีลักษณะภูมิอากาศในเขตโซนร้อน  แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (Tropical  savannah  :  AW)  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พัดพาเอาความชุ่มชื้นเข้าสู่พื้นที่  ทำให้ฝนตกชุกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนกันยายน  และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดเอาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้าสู่พื้นที่ที่มีผลทำให้อากาศหนาวเย็น  สถิติปริมาณน้ำฝนจากสถานี  07192  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ 952.36  มิลลิเมตร  จำนวนวันที่ฝนตก  93.70  วัน  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี  1,423.25  มิลลิเมตร

ที่ตั้งหัวงาน

จากสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งบ้านแม่ตูบ เป็นพื้นที่ตามแนวลำห้วยสาขาของลำห้วยแม่ตูบ ประกอบด้วย ห้วยผาจ้อ ห้วยผ้า ห้วยโป่งขาว  มีความสูงอยู่ระหว่าง  300-907  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  สภาพป่าไม้เป็นป่าโปร่ง  มีพื้นที่การเกษตร  ประมาณ  3,000  ไร่  สภาพแหล่งน้ำในเขตหมู่บ้านแม่ตูบ มีน้ำไหลไม่ทั้งปี จะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไหลเพียงเล็กน้อย และในบางลำห้วยไม่มีน้ำเลย จุดที่จะพิจารณาสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยผาจ้อ  อยู่ในเขตบ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  บริเวณพิกัด  47 QMV  801-871 ( E 480100 , N 1987100) ตามแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1:50,000  ระวาง  4744-I  ลำดับชุด  L7018  บริเวณที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตป่าแม่หาด RF.7 โซน E จัดเป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น  4

สภาพแหล่งน้ำ

ลำห้วยผาจ้อ เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านแม่ตูบ มีต้นกำเนิดจากแนวเขตติดต่อกับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มารวมกับลำห้วยแม่ตูบ ที่บริเวณบ้านแม่ตูบ ลำห้วยผาจ้อ มีความยาวลำน้ำประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร สภาพลำน้ำมีสภาพเป็นกรวดหิน และมีหินใหญ่เป็นบางแห่ง จุดสูงสุดของลำห้วยผาจ้อประมาณ + 1,104.00 ม.(ร.ท.ก.) สภาพลำห้วยบริเวณที่พิจารณาก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยผาจ้อ มีความกว้างประมาณ  3.00-5.00  เมตร  ลึก  0.30-0.50  เมตร  ท้องลำห้วยเป็นตะกอนทราย  พบหินเป็นก้อน ๆ  อยู่ทั่วไป  ไม่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

รายละเอียดโครงการ

อ่างเก็บน้ำห้วยผาจ้อ  พร้อมระบบส่งน้ำ

-  ที่ตั้งหัวงาน    บ้านแม่ตูบ  หมู่ที่ 9  ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

                      บริเวณพิกัด  47 QMV 801-871  ระวาง  4744-I  ลำดับชุด L7018

-  ประเภทโครงการ                                       อ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน                                           6.16             ตร.กม.

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                           + 1,101.00             ม.(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                               + 434.00             ม.(รทก.)

-  ความลาดลำน้ำบริเวณหัวงาน                                      1 : 62

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                            952.36             มม.

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                             92             วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                       1,423.25             มม.

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ           1,118,453             ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด  (Return  Period  50  ปี)                  7.29           ลบ.ม./วินาที

-  อาคารหัวงานทำนบดิน

             ขนาดกว้าง 6.00 เมตร         สูง 8.00 เมตร            ยาวประมาณ 380.00  เมตร

-  ระดับเก็บกักของอ่างฯ                                            + 440.00            ม.(รทก.)

-  ระดับสันทำนบดิน                                                  + 442.00            ม.(รทก.)          

-  ระดับน้ำต่ำสุด                                                       + 437.50            ม.(รทก.)

-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                                       132,650             ลบ.ม.

-  พื้นที่ผิวน้ำเหนืออ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก ประมาณ                 60,500            ตร.ม.

-  ขุดลอกด้านหน้าอ่างเก็บน้ำ             พื้นที่ประมาณ                 20            ไร่

     จากระดับพื้นดินเดิม                    ประมาณ                     2.00            เมตร

     ปริมาตรดินขุด                                                        64,000            ลบ.ม.    

-  ระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีตฝั่งขวา

         ขนาดก้นกว้าง 0.40 เมตร         ลึก 0.80 เมตร             ยาวประมาณ   3,300   เมตร

-   พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ                                              600             ไร่   

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ตูบ ประมาณ 600 ไร่

2.       สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแม่ตูบ

3.       เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่โครงการ  เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร

4.       ราษฎรบ้านแม่ตูบ  มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น