ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจัดหาน้ำ บ้านแม่บวนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่บวนใต้

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านแม่บวนใต้  หมู่ที่ 10  ตำบลโป่งทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริเดิม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่ตั้งโครงการ

บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่    ที่พิกัด  47 QMV 803-778 ระวาง  4744- I  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ           บ้านแม่บวนเหนือ

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ           ดอยตน เขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทิศใต้                      ติดต่อกับ          ดอยผาแว่น บ้านกองวะ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า

                                                    จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ           บ้านแม่บวนเหนือ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านแม่บวนใต้ ประมาณ 1,100 ไร่

2.       เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในเขตบ้านแม่บวนใต้ จำนวน 141 ครัวเรือน ประชากร 406 คน

3.       เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

4.       เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ  ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตบ้านแม่บวนใต้  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบตามหุบเขา  อยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำย่อยหลายสาย ประกอบด้วย ห้วยแม่บวน ห้วยน้ำอุ่น ห้วยหก (ห้วยม่วง) ซึ่งเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่ตูบที่ไหลลงลำน้ำแม่หาด (ลุ่มน้ำปิงตอนบนฝั่งซ้าย)  พื้นที่มีความสูงอยู่ระหว่าง  360-1,092  ม.(รทก.)  จุดสูงสุดที่ดอยตน  ยอดดอยอยู่ที่ระดับ  +1,092  ม.(รทก.)        พื้นที่ที่ราษฎรใช้ทำการเกษตรเป็นที่ราบตามแนวลำห้วยสาขาต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังแผ้วถางพื้นที่ป่าตามแนวเชิงเขาเพื่อทำการเกษตรด้วย  ลักษณะสภาพป่าบริเวณบ้านแม่บวนใต้ เป็นป่าโปร่ง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าแม่หาด

สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่บ้านแม่บวนใต้  มีลักษณะภูมิอากาศในเขตโซนร้อน  แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (Tropical  savannah  :  AW)  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พัดพาเอาความชุ่มชื้นเข้าสู่พื้นที่  ทำให้ฝนตกชุกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนกันยายน  และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดเอาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้าสู่พื้นที่ที่มีผลทำให้อากาศหนาวเย็น  สถิติปริมาณน้ำฝนจากสถานี  07192  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ 952.36  มิลลิเมตร  จำนวนวันที่ฝนตก  93.70  วัน  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี  1,423.25  มิลลิเมตร

ที่ตั้งหัวงาน

จากสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งบ้านแม่บวนใต้และบ้านแม่บวนเหนือ เป็นพื้นที่ตามแนวลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ตูบ ประกอบด้วย ห้วยแม่บวน ห้วยน้ำอุ่น ห้วยม่วง (ห้วยหก)  มีความสูงอยู่ระหว่าง  360-1,092  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  สภาพป่าไม้เป็นป่าโปร่ง  มีพื้นที่การเกษตร  ประมาณ  4,000  ไร่  สภาพแหล่งน้ำในเขตหมู่บ้านแม่บวนใต้ มีน้ำไหลไม่ทั้งปี จะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไหลเพียงเล็กน้อย และในบางลำห้วยไม่มีน้ำเลย จุดที่จะพิจารณาสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยม่วง (ห้วยหก)  อยู่ในเขตบ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  บริเวณพิกัด  47 QMV  829-762  (E 482900, N 1976200) ตามแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1:50,000  ระวาง  4744-I  ลำดับชุด  L7018  บริเวณที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์แม่หาด  และเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น  3

สภาพแหล่งน้ำ

ลำห้วยม่วง  เป็นลำห้วยที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านแม่บวนใต้ แนวเขตติดต่อกับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไหลรวมกับห้วยขี้ไก่ ห้วยหก และลำห้วยสาขาอื่น ๆ  ผ่านบ้านแม่บวนเหนือ บ้านแม่บวนใต้  ลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ลำห้วยม่วง มีความยาวลำน้ำประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพลำน้ำบริเวณต้นน้ำมีสภาพเป็นกรวดหิน  และมีหินใหญ่เป็นบางแห่ง เมื่อไหลผ่านหมู่บ้านจะมีสภาพท้องน้ำเป็นดินร่วนปนทราย จุดสูงสุดของลำห้วยม่วงประมาณ + 1,092.00 ม.(ร.ท.ก.) มีน้ำไหลตลอดทั้งปีแต่จะไหลน้อยในฤดูแล้ง จุดที่พิจารณาก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยม่วง  สภาพลำห้วยที่จุดดังกล่าวมีความกว้างประมาณ  3.00-5.00  เมตร  ลึก  1.20  เมตร  ท้องลำห้วยเป็นตะกอนทราย  พบหินเป็นก้อน ๆ  อยู่ทั่วไป  มีน้ำไหลในลำห้วยตลอดทั้งปี  แต่ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อยมาก  ปริมาณน้ำที่ตรวจวัดในสนาม  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2548  มีประมาณ  3  ลิตรต่อวินาที  (260  ลูกบาศก์เมตร/วัน) ปัจจุบันในลำห้วยม่วง ราษฎรได้ก่อสร้างฝายชั่วคราวปิดกั้นลำห้วยและต่อท่อส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรทางตอนล่าง ซึ่งการต่อท่อส่งน้ำจากลำห้วยม่วงมีอยู่หลายจุด เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยม่วงตอนล่างที่ไหลผ่านบ้านแม่บวนใต้ มีปริมาณน้อยมาก และไม่มีเลยในช่วงฤดูแล้ง

รายละเอียดโครงการ

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง  พร้อมระบบส่งน้ำ

-  ที่ตั้งหัวงาน            บ้านแม่บวนใต้  หมู่ที่ 10  ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

                              บริเวณพิกัด  47 QMV 829-762  ระวาง  4744-I  ลำดับชุด L7018

-  ประเภทโครงการ                                              อ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงาน                                               10.45             ตร.กม.

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                                + 1,092.00             ม.(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                                   + 540.00             ม.(รทก.)

-  ความลาดลำน้ำบริเวณหัวงาน                                         1 : 200

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                                952.36             มม.

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                            93.70             วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                          1,423.25             มม.

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ              1,898,367             ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด  (Return  Period  50  ปี)                  12.69     ลบ.ม./วินาที

-  อาคารหัวงานทำนบดิน

             ขนาดกว้าง 8.00 เมตร         สูง 22.00 เมตร         ยาวประมาณ 350.00 เมตร

-  ระดับเก็บกักของอ่างฯ                                             +  559.00            ม.(รทก.)

-  ระดับสันทำนบดิน                                                    + 562.00            ม.(รทก.)

-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                                         488,375             ลบ.ม.

-  พื้นที่ผิวน้ำเหนืออ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก ประมาณ                     0.052              ตร.กม.             

-  ระบบท่อส่งน้ำ  พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ ยาวรวม           4,300             เมตร

    ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด f 0.15 เมตร ยาวประมาณ                2,100             เมตร

    ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด f 0.10 เมตร ยาวประมาณ                2,200             เมตร

-  บ่อพักน้ำ คสล. ขนาดความจุ  200 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน                   2             แห่ง


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่บวนใต้ ประมาณ 1,100 ไร่

2.       สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแม่บวนใต้

3.       เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่โครงการ  เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร

4.       ราษฎรบ้านแม่บวนใต้  มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น