ผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
ตำบลโป่งทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริหาทางช่วยเหลือและเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.   เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ สำหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน

2.   ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางเลือกต่าง ๆ และพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

3.   ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

        โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่หาด ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาฝั่งซ้ายของลุ่มน้ำปิง ลำน้ำแม่ตูบมีต้นน้ำจากดอยแดงทางตอนเหนือของอำเภอดอยเต่า ไหลลงมาทางทิศใต้บรรจบกับลำน้ำแม่หาด แล้วไหลลงทะเลสาบดอยเต่า (อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบริมลำน้ำ และที่ดอน ราษฎรใช้พื้นที่ตามแนวลำน้ำสาขาต่าง ๆ ทำการเพาะปลูก

สภาพภูมิอากาศ

        สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการอยู่ในเขตร้อนชื้น ฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น สถิติปริมาณน้ำฝนในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2541 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 972.70 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 96.60 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี 904.90 มิลลิเมตร

 

รายละเอียดโครงการ

อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

ก่อสร้างกั้นลำห้วยแม่ตูบ ซึ่งเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของห้วยแม่หาด เป็นสาขาของแม่น้ำปิงฝั่งซ้าย มีลักษณะโครงการดังนี้

-  ประเภทโครงการ         อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

-  ที่ตั้งโครงการ              ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า  พิกัด 47 QMV 754-763
                                   ระวาง 4744-
I ลำดับชุด L7018

-  พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างฯ ประมาณ                                 126         ตารางกิโลเมตร

-  ระดับสูงสุดของลำห้วยสายหลัก                          + 1,075.00         ม.(รทก.)

-  ระดับท้องลำห้วยจุดที่ตั้งหัวงาน                              +303.95          ม.(รทก.)

-  ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน ประมาณ                  18.50         กม.

-  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                          994.90         มิลลิเมตร

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                       96.60         วัน

-  อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                        904.90         มิลลิเมตร

-  ปริมาณน้ำไหลผ่านจุดที่ตั้งโครงการเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ  30.155         ล้าน ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุด                                              149.14          ลบ.ม.

-  ระดับน้ำสูงสุด                                                    +331.37          เมตร (ร.ท.ก.)

-  ระดับน้ำเก็บกัก                                                  +329.95          เมตร (ร.ท.ก.)

-  ระดับน้ำต่ำสุด                                                   +309.27           เมตร (ร.ท.ก.)

-  พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก                                           6.00          ตารางกิโลเมตร

-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                                      39.00           ล้าน ลบ.ม.

-  ความจุอ่างฯ ที่ระดับต่ำสุด                                         0.50           ล้าน ลบ.ม.

-  ระดับสันเขื่อน                                                   +333.95           เมตร (ร.ท.ก.)

-  ความยาวตามแนวสันเขื่อน                                     120.00                 ม.

-  ความกว้างสันเขื่อน                                                  8.00                 ม.

-  ความกว้างฐานเขื่อน                                             180.00                 ม.

-  ความสูงตัวเขื่อน                                                    30.00                 ม.

-  ลาดหน้าเขื่อน                                                     1 : 3

-  ลาดท้ายเขื่อน                                                     1 : 2.5

-  ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา                     19+330               กม.

-  ระบบส่งน้ำ คลองสายซอยและซอยแยก จำนวน 14 สาย รวมยาว 20+390 กม.

-  พื้นที่ชลประทาน ประมาณ                                      14,375               ไร่

 

 

     สภาพลำน้ำ

          ลำห้วยแม่ตูบ เป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่หาด ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำปิงฝั่งซ้าย ลำห้วยแม่ตูบ มีต้นน้ำเกิดจากดอยทางตอนเหนือของตำบลโป่งทุ่ง แล้วไหลลงมาทางทิศใต้สู่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ก่อนไหลรวมกับลำน้ำแม่หาด ลำน้ำแม่หาดเป็นลุ่มน้ำที่อยู่ใกล้เคียง จึงจะใช้พิจารณาผันน้ำไปเพิ่มเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ลำน้ำแม่หาดเกิดจากดอยกิ่วอีฮ่อ ในเขตตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของตำบลโป่งทุ่ง ลำน้ำแม่หาดไหลไปทางทิศเหนือ เข้าเขตตำบลโป่งทุ่ง ท้องลำน้ำมีตะกอนกรวดทราย มีน้ำซึมน้ำซับตลอดทั้งปี

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

                จากการตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ 7 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี  2541-2547) พบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างฯ ไม่ถึงปริมาณความจุอ่างฯ (39.00 ล้าน ลบ.ม.)  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ สูงสุด เมื่อปี 2545 เท่ากับ 25.938 ล้าน ลบ.ม. (66.50 % ของความจุอ่างฯ)   และมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ต่ำสุด  เมื่อปี 2547 เท่ากับ 0.500  ล้าน ลบ.ม. (1.28 % ของความจุอ่างฯ) 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

            2. สามารถส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            3. ราษฎรตำบลโป่งทุ่งสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค

            4.  เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด