ผู้ออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการบ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ อีเมล

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
ตามพระราชดำริ 
บ้านแปกแซม
บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริเดิม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บ้านลีซอแปกแซม หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านลีซอแปกแซม และพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นที่บริเวณสวนมันอาลู ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์กลางในการทดลองและส่งเสริมตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแนะนำให้กับราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนให้พิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำของราษฎรบ้านลีซอหินแตว

กรมชลประทานได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ร่วมกันไปตรวจสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ ในบริเวณพื้นที่บ้านลีซอแปกแซม บ้านหินแตวและบริเวณสวนมันอาลู เพื่อสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริแก่กองทัพบกในการดำเนินงานลักษณะยุทธศาสตร์พัฒนา (BUFFER STATE) ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และเพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถดังกล่าวข้างต้นด้วย

 

ที่ตั้งโครงการ

                บ้านแปกแซม และบ้านหินแตว  หมู่ที่ 6  ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่


การดำเนินการของกรมชลประทานที่ผ่านมา

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ 2544   กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับโครงการฯ ดังนี้

1)  ดำเนินก่อสร้างฝายห้วยหกหลวง พร้อมระบบส่งน้ำที่บริเวณพิกัด 47 QMB 673-833 ระวาง 4748-III ลักษณะฝายเกเบี้ยน ขนาดสันฝายยาว 6.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งชวาเป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 2,073.40 เมตร และบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง และขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง เพื่อจัดหาน้ำใช้ในการเกษตรสำหรับพื้นที่โครงการประมาณ 400 ไร่

2) ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำซับธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง โดยก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอุปกรณ์ประกอบมีขนาดความจุ แห่งละ 24 ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแปกแซม จำนวน 110 ครอบครัว ประชากร 648 คน

3) ปรับปรุงหนองน้ำซับธรรมชาติ โดยการขุดลอกหนองน้ำบริเวณอนามัย มีลักษณะเป็นสระเก็บน้ำซับ มีขนาดความจุประมาณ 4,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในด้านการเกษตรให้กับราษฎร บริเวณโดยรอบภายในหมู่บ้าน ตลอดจนใช้เพื่อการประมงหมู่บ้านและการปศุสัตว์ตามความเหมาะสม

4) ดำเนินการก่อสร้างฝายหินแตวพร้อมระบบส่งน้ำ ที่บริเวณพิกัด 47 QMB 657-807 ระวาง 4748-III ลักษณะฝายเกเบี้ยน ขนาดสันฝายยาว 6.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาเป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 514.07 เมตร พร้อมอาคารประกอบในระบบและบ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง และขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านหินแตว จำนวน 42 ครอบครัว ประชากร 181 คน และการเกษตรเป็นบางส่วนภายในหมู่บ้าน

ปีงบประมาณ 2551   กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้กับโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อเก็บน้ำบ้านแปกแซม  บ่อที่  3 , 4  และ 5 ดังนี้

1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำในลำห้วยสาขาห้วยหกหลวง ที่พิกัด 47 QMB 675-831 ระวาง 4748-III  ลักษณะฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายยาว 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวประมาณ 100 เมตร เชื่อมต่อกับแนวระบบท่อส่งน้ำของฝายห้วยหกหลวงที่ดำเนินการในปี 2544

2)  ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวประมาณ 430 เมตร รับน้ำจากแหล่งน้ำซึมน้ำซับในหมู่บ้าน เพื่อเติมน้ำในบ่อเก็บน้ำที่ 1 , 2  (ก่อสร้างเมื่อปี 2544) โดยตรง

3) ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำเดิมของฝายห้วยหกหลวง (ก่อสร้างในปี 2544) ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ หรือ จากการเลี้ยงสัตว์ ( โค , กระบือ ) ที่เหยียบโดนท่อ  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน 1.00 ล้านบาท ในปี 2551


ผลประโยชน์ที่ได้รับ

                1. สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแปกแซม ประมาณ 400 ไร่

                2. จัดหาน้ำช่วยเหลือในด้านการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านลีซอแปกแซม จำนวน 110 ครอบครัว ประชากร 648 คน และบ้านหินแตว จำนวน 42 ครอบครัว ประชากร 181 คน ได้ตลอดทั้งปี

                3. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้กับราษฎรแบบครบวงจร ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอาศัยทำกินอยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพย้ายถิ่นฐาน ไม่แผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และเปิดพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น

                4. สนับสนุนในการพัฒนาด้านป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

                5. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดเชียงใหม่
               
6. สามารถจัดหาแหล่งน้ำสำรองเตรียมไว้ใช้  ในจุดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งตามแนวพระราชดำริ


รูปภาพโครงการ
1111

 

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านแปกแซม
งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแปกแซม-บ้านหินแตว

2


 
บ่อเก็บน้ำ คสล. ขนาด 15x25x4  เมตร__4

 
บ่อเก็บน้ำ คสล. ความจุ 1,000 ลบ.. ที่บ้านแปกแซม