ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พระราชดำริ

 

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน บริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครนายกที่เกิดเป็นประจำ ด้วยระบบชลประทาน ที่จะช่วยควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ และยังสามารถช่วยราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค ตลอดจนแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น

          กรมชลประทานได้รับสนองพระราชดำริในการดำเนินงาน โดยเริ่มศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้ก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน 2541 และ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2544

 

ลักษณะโครงการ

ที่ตั้ง                                                            :               ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง
                                                                       จังหวัดนครนายก

พิกัด                                                            :               47 PQR 524829

ชนิดเขื่อน                                                     :               เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น

ความสูงเขื่อน                                                 :               93                           เมตร

ความยาวสันเขื่อน                                            :               2,720                      เมตร

ระดับสันเขื่อน                                                 :               +112                      ม.(รทก.)

ระดับเก็บกักน้ำ                                               :               +110                      ม.(รทก.)

ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                                :               224                         ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                               :               3,087                      ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 185,000 ไร่ ประกอบด้วย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก    :               165,000                  ไร่

โครงการท่าด่านส่วนขยาย                     :                 14,000                  ไร่

โครงการท่าด่านเดิม                             :                   6,000                  ไร่

อุปโภค-บริโภค                                   :           16,000,000                  ลบ.ม./ปี

เกษตรกรได้รับผลประโยชน์                               :                  5,400                  ครัวเรือน

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2540  แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

 

งบประมาณในการดำเนินงาน

10,193  ล้านบาท

ผลประโยชน์ของโครงการ

                1.ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตโครงการฯ  รวม 185,000 ไร่

                2.ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ปริมาณ 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี

        3.ช่วยบรรเทาปัญหาดินเปรี้ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

                4.เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด

                5.ช่วยบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยได้ร้อยละ 35

 

--------------------------------