ผู้ออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล
ชื่อโครงการ     อ่างเก็บน้ำห้วยหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
พระราชดำริเมื่อ  2 ธันวาคม พ.ศ.2536
 
สถานที่ตั้ง          บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พิกัด 47 
PQS 102-697 ระวาง 5139 II  จุดที่ตั้งโครงการ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี 
ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ประมาณกิโลเมตร ที่ 215 แยกซ้ายเข้าสู่ที่ตั้งโครงการ ระยะทาง
2 กิโลเมตร
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้ในการเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภค ช่วยบรรเทาอุทกภัย 
และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักฯ ในระยะเร่งด่วน ตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
และ วันที่ 25 สิงหาคม 2548 สรุปความว่า
ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำ
ป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก ให้พิจารณา
จัดเก็บกักให้เหมาะสม
 
สภาพทั่วไป          พื้นที่เป็นภูเขาที่ราบสูงสลับกัน มีป่าปกคลุม และเป็นที่ราบ สำหรับทำการเกษตร
 
ระยะเวลาก่อสร้าง              3  ปี (ปี 2547 ถึงปี 2549)
 
รายละเอียดโครงการ
พื้นที่รับน้ำลงอ่าง
20
ตาราง กม.
ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี
1,170
มม.
จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี
80
วัน
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย
2.65
ล้าน ลบ.ม./ปี
ความจุของอ่างฯ ที่ระดับ Dead Storage
0.20
ล้าน ลบ.ม.
ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก
2.25
ล้าน ลบ.ม.
ระดับท้องน้ำ
+83.000
ม.(รทก.)
ระดับธรณี ทรบ.
+90.000
ม.(รทก.)
ระดับเก็บกัก
+104.500
ม.(รทก.)
ระดับน้ำนองสูงสุด
+106.000
ม.(รทก.)
ระดับสันทำนบ
+108.000
ม.(รทก.)
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับ Dead Storage
19
ไร่
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับเก็บกัก
138
ไร่
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำนองสูงสุด
141
ไร่
ส่งน้ำช่วยการเพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ
1,400
ไร่
ส่งน้ำช่วยการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ
150
ไร่
                
น้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค เดือนละ
0.10
ล้าน ลบ.ม.
อาคารหัวงาน
 
 
โครงการอ่างฯ ห้วยหินมีอาคารหัวงานเป็นทำนบดิน ประกอบด้วย ลักษณะงานส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้
 
 
เขื่อนดินแบบ
ZONE TYPE
 
ระดับสันทำนบดิน
+108.000
ม.(รทก.)
ความกว้างสันทำนบดิน
8
ม.
ความยาวสันทำนบดิน
260
ม.
ส่วนสูงที่สุด
20
ม.
ลาดทำนบดิน : ด้านเหนือน้ำ
1:3
 
                          : ด้านท้ายน้ำ
1:2.5
 
ส่วนกว้างที่สุดของฐาน
118
ม.
BEDDING หนา
0.30
ม.
RIPRAP หนา
1.00
ม.
ปริมาณดินถมตัวทำนบดินประมาณ
0.267
ล้าน ลบ.ม.
อาคารประกอบหัวงาน
 
 
SERVICE  SPILLWAY
 
 
ที่ตั้ง
อยู่ทางฝั่งซ้ายของเขื่อนดิน
ชนิด
SIDE CHANNEL
 
สันฝายยาว
25
ม.
ระดับสันฝาย
+104.500
ม.(รทก.)
ระดับน้ำนองสูงสุด
+106.000
ม.(รทก.)
ระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ
70
ลบ.ม./วินาที
RIVER  OUTLET
 
ชนิด
Concrete Steel Liner
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00
ม.
ระดับธรณีท่อ
+90.000
ม.(รทก.)
ระบายน้ำได้สูงสุด (ร.น.ส.)
5.6
ลบ.ม./วินาที
ส่งน้ำช่วยการเพาะปลูกได้ประมาณ
7.80
ลบ.ม./วินาที
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับฝายห้วยหิน ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งสร้างอยู่ทางด้านท้ายน้ำประมาณ 3.5 กม.
                2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร โดยจะเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
                3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม
                4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,400 ไร่
 
ความก้าวหน้าของโครงการ  ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2549 งบประมาณทั้งโครงการ 105,710,475 บาท
 
ภาพโครงการ132_copy_copy