ผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.เบตง จ.ยะลา พิมพ์ อีเมล

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การก่อความไม่สงบใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีที่อยู่ มีงานทำอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างที่บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่และการจ้างงานของราษฎร โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นั้น

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือราษฎรได้ จึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เบตง

2. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เบตง

3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

4. เพื่อให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ตั้งโครงการ

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จ.ยะลา โดยหัวงานฝายบ้านกาแป๊ะกอตอ ตั้งอยู่ที่พิกัด 47 NGQ 251-405 ระวาง 5220 III -5220 IV ลำดับชุด (Series) L 7018 แผนที่ 1:50,000 บริเวณบ้านกาแปะกอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากอำเภอเมืองยะลา เดินทางโดยใช้ถนนหมายเลข 410 ระยะทาง 144 กิโลเมตร ถึงอำเภอเบตง เลี้ยวขวาเข้าบ้านสวนแปะหลิม ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าหัวงานระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 150 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ำ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ระดับความสูงเฉลี่ย 300-400 เมตร พื้นที่เดิมปลูกสวนยางพาราและติดกับชายแดนไทยมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 124 ไร่

บริเวณฟาร์มจะมีลำห้วย ระหว่างหุบเขาจำนวน 3 แห่ง แต่สภาพน้ำมีน้อย เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง เพื่อนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมในฟาร์มจะต้องสูบน้ำมาใช้เพราะพื้นที่ของฟาร์มอยู่สูงกว่าแหล่งน้ำที่มีอยู่ และอาจไม่พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ำ

การพิจารณาโครงการ

จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณหมู่บ้านและฟาร์มตัวอย่างร่วมกับคณะทำงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้ง 3 แห่ง เพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของฟาร์มได้โดยพิจารณาก่อสร้างเป็นสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ เครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง จังหวัดยะลาพิกัด 47N QG 285 - 352 มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5222 III ระยะทางจากอำเภอเมืองนราธิวาส 276 กิโลเมตร

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งหัวงาน บ้านกาแปะกอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากอำเภอเมืองยะลา พิกัดตามแผนที่ 1 : 50,000 ที่พิกัด 47 NQH 231-405 ระวาง 5220 III-5220 IV ลำดับชุด (Series) L 7018

ลักษณะอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิยา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 27.3 องศาเซลเซียส

อัตราการระเหยเฉลี่ยรายปี 1,814.0 มิลลิเมตร

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,118.0 มิลลิเมตร

ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน 234.55 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำทั้งปีที่ไหลผ่านหัวงาน 6.14 ล้านลูกบาศก์เมตร

ลักษณะโครงการเบื้องต้น

ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 200 ลบ.ม 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 3 แห่ง

ระบบส่งน้ำ

ส่งน้ำโดยท่อส่งน้ำขนาดของท่อประมาณ Ø 200 - 150 มม.

ความยาวท่อรวมทั้งสิ้นประมาณ 10.00 กิโลเมตร

การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบท่อส่งน้ำ ความยาวประมาณ 10.00 กิโลเมตร ถังเก็บน้ำขนาด 200 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่งและถังเก็บน้ำขนาด 10 ลบ.ม.จำนวน 3 แห่ง เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การประมาณราคาก่อสร้างโครงการ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

จำนวนเงิน (บาท)

1

งานเตรียมงานเพื่อการก่อสร้าง

L.S.

500,000.00

2

ถังเก็บน้ำขนาด 200 ลบ.ม.

1 แห่ง

850,000.00

3

ถังเก็บน้ำขนาด 10 ลบ.ม.

3 แห่ง

900,000.00

4

ระบบส่งน้ำแบบท่อส่งน้ำ

10.00 กม.

14,000,000.00

5

ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน

L.S.

500,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

16,750,000.00

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน 20 ครัวเรือน ประชากร 60 คน

2 ) นำน้ำมาใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มทั้งด้านการปลูกพืช ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่รวมทั้งหมด 124 ไร่

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

19_copy