ผู้ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด จ.สงขลา พิมพ์ อีเมลชื่อโครงการ 
:


           
อ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  ต.คูหา  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา

 

เรื่องเดิม  :


            ตามที่นายเม้ง  เจะมะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา   ได้มีหนังสือลงวันที่  28  มีนาคม  2546  ถึงสำนักราชเลขาธิการ  ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และการเกษตรของราษฎรกลุ่มบ้านปลายลำไตร   ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านกันดารตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขาราษฎรประมาณ  70  ครัวเรือน  ประชากรประมาณ  490  คน  เนื่องจากยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำเป็นระบบประปาสำหรับใช้ในฤดูแล้ง


            สำนักราชเลขาธิการ  ได้มีหนังสือที่   รล 0005.5/10600  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2546   เรียนอธิบดีกรมชลประทานขอให้ตรวจสอบพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เสนอแนวทางช่วยเหลือผ่านทางราชเลขาธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุดพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ   ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2547   รายละเอียดตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่  รล  0005.5/17711   ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2547 

 

 สถานที่ตั้ง :

            จากการตรวจสอบและศึกษารายละเอียด สภาพภูมิประเทศจริงในสนามประกอบแผนที่มาตราส่วน  1:50,000  ระวาง  5122II  ลำดับชุดที่  L  7018  พบว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณพิกัด  47  NPH  964 - 324  ระวาง  5122 II  บริเวณบ้านปูยุด หมู่ที่  8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา การคมนาคมสู่หัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด โดยถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 บ้านนาทวี - บ้านลำไพล เป็นระยะทางประมาณ 20.00 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปตามถนนสายบ้านควนหมาก - บ้านปลายลำไตร เป็นระยะทางประมาณ  20.00  กิโลเมตร 

 


วัตถุประสงค์ของโครงการ
  :

            เพื่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านปูยุด หมู่ที่ 8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ประชากรประมาณ  490  คน  จำนวนครัวเรือน 70  ครัวเรือน มัสยิดจำนวน 1 แห่งพื้นที่การเกษตรประมาณ  120  ไร่   มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร  ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2545 ปัจจุบันระบบส่งน้ำของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา  1  เดือน  ได้อย่างเพียงพอ

 


สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ
  :

          -  ลักษณะภูมิประเทศ

            สภาพทางธรณีวิทยา บริเวณหัวงานและตลิ่งทั้งสองฝั่งมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวส่วนในลำน้ำมีลักษณะเป็นหินลอย , กรวดและทรายหยาบ  สภาพดินในบริเวณหัวงานมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว

  

         -   สภาพลำน้ำ

            คลองปลายลำไตร ซึ่งมีต้นน้ำเกิดบริเวณเขาแดงในเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านบ้านปูยุดไปยังคลองเทพา  ลักษณะท้องน้ำเป็นหินลอย , กรวดและทรายหยาบ  ความลาดเทของลำน้ำบริเวณหัวงานประมาณ 1:15 ขนาดความกว้างของลำน้ำ  จากตลิ่งซ้ายถึงตลิ่งขวา  ประมาณ  6.00  เมตร  ระดับตลิ่งถึงระดับท้องน้ำสูงประมาณ 8.00 เมตร ลาดตลิ่งบริเวณหัวงานประมาณ  1:1 ถึง 1:2 สภาพเป็นดินลูกรังปนดินเหนียว การแพร่กระจายของน้ำท่าในลำน้ำแต่ละช่วงเวลาไม่สม่ำเสมอ  โดยจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน  (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)  ส่วนในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน - พฤษภาคม)  น้ำจะไหลริน

 

          -    สภาพปัญหาของพื้นที่โครงการ

            พื้นที่บริเวณที่ราษฎรได้รับความเดือนร้อนมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 1  สาย  ได้แก่ คลองปลายลำไตร ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาคลองลำเปาไหลไปยังคลองเทพาไปออกทะเลฝั่งอ่าวไทย ในส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจุบันบริเวณหมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  มีการก่อสร้างฝายแล้วจำวน  2  แห่ง คือ ถึงฝายบ้านทับยางพร้อมระบบส่งน้ำ  ดำเนินการก่อสร้างในปี 2541 และมีการปรับปรุงโครงการโดยก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มในปี 2545 ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทับยางมีน้ำใช้ตลอดปีและฝายบ้านปลายลำไตรพร้อมระบบส่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างในปี  2545  ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่  1  บ้านทับหลวง  ซึ่งจะขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงโดยน้ำไม่ไหลผ่านสันฝายในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา  1  เดือน

            จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้นายเม้ง  เจะมะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด  เพื่อการอุปโภค - บริโภค  และการเกษตรให้แก่ราษฎร หมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  พื้นที่การเกษตรประมาณ  120  ไร่  มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุน  สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร

 

 

รายละเอียดโครงการ  :

            จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ราษฎร ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับกิจกรรมการอุปโภค - บริโภค  และการเกษตร  บริเวณบ้านปูยุด  หมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ราษฎรประมาณ  70  ครัวเรือน  ประชากร  490  คน  พื้นที่การเกษตรประมาณ  120 ไร่ และจากการศึกษารายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริงในสนามประกอบกับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง  5122 II  ลำดับชุด L 7018 พบว่าสามารถพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด  พร้อมระบบส่งน้ำ  และถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค  โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการดังนี้


            อ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบ

     

-   พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างเก็บน้ำ

1.30

ตารางกิโลเมตร

-  ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี (อำเภอสะบ้าย้อย) 

1,775.50

มม.

- ระดับก้นอ่างเก็บน้ำ (Dead  Storage)  ประมาณ

+ 131.000

รทก.

-  ระดับเก็บกักประมาณ

+ 152.000

รทก.

-  ระดับน้ำสูงสุด

+ 152.400

รทก.

-  ระดับน้ำต่ำสุด

+ 136.000

รทก.

-  ระดับหลังทำนบดิน

+ 154.000

รทก.

-  ความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ

334,600

ลูกบาศก์เมตร

-  ทำนบดินขนาด :กว้าง 6.00 ม.  สูง 23.00 ม. ยาว  150.00  ม.

-  อาคาร SURVICE  SPILLWAY   ขนาด  1 - * 3.00 x 3.00  ยาว

152.30

เมตร
            ระบบส่งน้ำ

  • - วางระบบท่อส่งน้ำ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ความยาวรวม 3.50 กิโลเมตร พร้อมถังอุปโภค - บริโภค ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร ณ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

                           มัสยิดบ้านปูยุดและชุมชนใกล้เคียง    จำนวน    2  แห่ง

                           ชุมชนบ้านปูยุด                                   จำนวน    1  แห่ง

          พร้อมนี้ได้วางระบบท่อส่งน้ำและกำหนดจุดจ่ายน้ำกระจายตลอดแนวท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของราษฎรบ้านปูยุด  หมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลาได้อย่างทั่วถึง

 


ลักษณะโครงการที่ดำเนินการ :

                         1. ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดหลังคันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 23.00 เมตร พร้อมวัสดุกรองในทำนบดิน

                        2. กิจกรรมปรับปรุงฐานราก งานเจาะและอัดฉีดของผสมเพื่อปรับปรุงฐานราก

                        3. กิจกรรมทางระบายน้ำล้น  (SERVICE SPILLWAY) ขนาด 1 -   3.00*3.00 ม. ยาว 152.30 เมตร

                        4. กิจกรรมท่อส่งน้ำ (ท่อเหล็กลอดผ่านทำนบดิน) ขนาด   0.50  เมตร ความยาว 113.00 เมตร

 


ระยะเวลาก่อสร้าง
:

               1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549)

 

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

            สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคและการเกษตร  ให้แก่ราษฎรบ้านปูยุด  หมู่ที่  8  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ประชากรประมาณ  70  ครัวเรือน  จำนวน  490  คน  มัสยิดจำนวน  1  แห่ง  พื้นที่การเกษตรประมาณ  120  ไร่  มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี   และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร  ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2545 ปัจจุบันระบบส่งน้ำของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายน  เป็นระยะเวลา   1  เดือน  ได้อย่างเพียงพอ

 


ผลกระทบของโครงการ
  :

             จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามและข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแล้ว  พบว่าบริเวณที่ตั้งหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด   ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวดสงขลา  อยู่ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่  2  ราษฎรยินยอมให้ใช้ที่ดินที่ถือครองเพื่อดำเนินการก่อสร้างด้วยความเต็มใจ  เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งในแนวเขตก่อสร้างตามแนวท่อส่งน้ำและที่ตั้งของถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ยินยอมอุทิศที่ดินให้ใช้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความเต็มใจ

 


รายละเอียดขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
:

             พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 โซน C จำนวน 54 ไร่ แยกเป็นพื้นที่น้ำท่วม 32 ไร่  พื้นที่หัวงาน 22 ไร่  พื้นที่ลุ่มน้ำโซน E สำหรับก่อสร้างท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำจำนวน 9 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 69 ไร่

 

 

ภาพโครงการ :

 

49_11 49_12

พื้นที่กักเก็บน้ำก่อนการก่อสร้าง

49_13 49_14

นายอำเภอสะบ้าย้อยร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด

 

49_15 49_16
49_17 49_18

  ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

49_19 49_110

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด ปี 2551******************************************************