ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง จ.พัทลุง พิมพ์ อีเมลชื่อโครงการ
:

                  ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

พระราชดำริเมื่อ :

            เมื่อปี  2505 นายเปรม อักษรสว่าง สมาชิกสภาจังหวัดพัทลุงและนายกพุทธิกสมาคมบางแก้ว ได้นำสมาชิกฯ  ยุวกสิกรและประชนประมาณ  500  คน  ขุดลอกเหมืองส่งน้ำจากคลองตะโหมดหรือ  คลองท่าเชียดเพื่อนำไปใช้ในเขตอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แต่ไม่ได้ผล  เนื่องจากจะต้องขุดเหมืองส่งน้ำลึกประมาณ 5-6  เมตร  ซึ่งเกินกำลังที่เกษตรกรจะทำได้  ต้องใช้เทคนิคและเครื่องจักรเครื่องมือในการดำเนินงาน จึงร้องเรียนผ่านชลประทานภาคใต้ในสมัยนั้น ขอให้พิจารณาเปิดโครงการท่าเชียดขึ้น  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวชลประทานภาคใต้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพิจารณาเห็นว่าลู่ทางที่จะเปิดการก่อสร้างโครงการฯ  ขึ้นได้จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศและสถิติต่าง ๆ เพื่อนำมาวางโครงการและออกแบบ และได้ก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2514  มีพื้นที่ทั้งหมด 121,527 ไร่  พื้นที่ชลประทาน  100,000 ไร่

            วันที่  14  กันยายน  2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครการชลประทานเพื่อช่วยเหลือการทำนาในเขตจังหวัดพัทลุง ต่อมาสำนักงานชลประทานที่ 12  (ปัจจุบันคือสำนักชลประทานที่  16)  ได้รับหนังสือจากอำเภอตะโหมด ที่ พท. 0616/256 ลงวันที่ 25 มกราคม  2532  ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้โครงการอ่างเก็บน้ำโละหนุน ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานท่าเชียด จำนวน 100,000 ไร่  และลดอันตรายจากอุทกภัยในเขตอำเภอตะโหมด  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

            ประธานสภาตำบลตะโหมด (นายบุญชอบ  เพชรหนู) ประธานสภาตำบลคลองใหญ่   (นายหวัง  เสถียร)  และประธานตำบลแม่ขรี (นายสวัสดิ์  มุสิกะสงค์) ได้มีหนังสือ  ลงวันที่  6  กรกฎาคม 2533  เรียนราชเลขาธิการ  ขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง  โดยให้เหตุผลว่า ท้องที่ตำบลตะโหมด ตำบลคลองใหญ่ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รวม 25 หมู่บ้านประชากร 21,443 คน มีการทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลัก เนื้อที่การเกษตร  73,158  ไร่  แต่การประกอบอาชีพ ดังกล่าวไม่ได้ผลเต็มที่  เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  และเป็นคลังจ่ายน้ำให้กับโครงการชลประทานท่าเชียด

            ต่อมาราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ  ที่  รล 0005 / 10206  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2533  เรียนอธิบดีกรมชลประทาน  และหนังสือที่  รล 0005 / 10207  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2533  เรียนผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง  แจ้งให้ทราบถึงความประสงค์ของราษฎรที่ต้องการให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง จึงขอให้พิจารณาในเรื่องนี้  และหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด  แจ้งให้สำนักราชเลขาธิการทราบด้วย

            จากการประสานงานระหว่างกรมชลประทาน  โดยสำนักชลประทานที่ 12 (ปัจจุบันคือ  สำนักชลประทานที่ 16) กับจังหวัดพัทลุง เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในเรื่องนี้   และได้ดำเนินการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม  2533 

            สำนักชลประทานที่ 12 ได้มีบันทึกที่ กษ 0337 / 350  ลงวันที่  18  ตุลาคม 2533 เรียนอธิบดีกรมชลประทาน  เห็นสมควรขอพระราชทานโครงการเป็นโครงการพระราชดำริ

            กรมชลประทานได้มีหนังสือที่  กษ 0301 / 1825 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2534 เรียนราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            สำนักราชเลขาธิการ  ได้มีหนังสือที่  รล 0005 / 5226  ลงวันที่  18  เมษายน 2534 และหนังสือที่    รล 0005 / 5227 ลงวันที่ 18 เมษายน 2534 แจ้งให้กรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ตามลำดับ ว่าความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กองวางโครงการ  ได้ดำเนินการศึกษาและรายงานโครงการเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540  ซึ่งต่อมาโครงการชลประทานพัทลุง  ได้มีบันทึกที่ กษ 0337.02/686 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2540  เรียน  ผสก.ผชป.12 (ปัจจุบัน  ผส.ปช.16)  เพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติกรมฯ  ตั้งงบประมาณก่อสร้างในปี  2541  ต่อไป

 

 

สถานที่ตั้ง :

 

ที่ตั้ง

บ้านหัวช้าง (หมู่ที่ 2)  และ บ้านคลองนุ้ย
(หมู่ที่  5)  ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง

Latitude

70  18' 43"  เหนือ

Longtitude

1000 01' 03"  ตะวันออก

พิกัดในแผนที่  1:50,000

ระวาง  5023  IV  พิกัด  47  NPJ  122 - 082

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  :


           
1.  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด  จังหวัดพัทลุง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง

            2.  เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกและช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน  ในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือพักผ่อนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

            3.  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภค

            4.  เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

         

การขอใช้พื้นที่  :

   ป่าไม้ 

                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ  ติยะไพรัช)  อนุมัติให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เนื้อที่ 3,438 ไร่  2 งาน ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่  25/2548, 26/2548 และ 27/2548

 

   ที่ดิน

                  ที่ดินได้รับผลกระทบจำนวน 380 แปลง เนื้อที่ 2,820-3-86.5 ไร่ ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนแล้วเสร็จ  100%

 

ระยะเวลาก่อสร้าง  :  

7  ปี  (งบประมาณ  2548   - ปีงบประมาณ  2554)

- ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น  (เตรียมงานเบื้องต้น) ใช้ระยะเวลาดำเนินการ   2  ปี 

   (พ.ศ. 2548 - 2549)

- ก่อสร้างทำนบดินช่องเขาตัวที่ 2  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  2  ปี  (พ.ศ. 2549 - 2550)

-  ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี

   (พ.ศ. 2550, และ 2552 - 2554)

- ก่อสร้างทำนบดินขาดตัวที่ 1 ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี (พ.ศ. 2550 - 2552)

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ.2553 - 2554)

 

รายละเอียดโครงการ 

š  ลักษณะอุทกวิทยา
  

-  พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 

30.80

ตร.กม.

-  ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างฯ ในเขตเกณฑ์เฉลี่ย

41.83

ล้านลบ.ม./ปี

-  ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ

2,130

มม.

-  จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ

63.8

วัน

-  ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงทำนบดินประมาณ

11.50

กม.

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ  100  ปี  ประมาณ

140

ลบ.ม./วินาที

-  ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ  500  ปี  ประมาณ

180

ลบ.ม./วินาที

 

 

š  ลักษณะอ่างเก็บน้ำ
 

-  ประเภทโครงการ    

      อ่างเก็บน้ำ

 

-  ระดับน้ำสูงสุด (รนส.)

+   66.22

ม.(รทก.)

-  ระดับน้ำเก็บกัก (รนก.)

+   64.50

ม.(รทก.)

-  ระดับน้ำต่ำสุด (รนต.)

+   47.00

ม.(รทก.)

-  ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

30.00

ล้าน ลบ.ม.

-  ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

0.550

ล้าน ลบ.ม.

-  พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด

3,056

ไร่

- พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก

2,750

ไร่

-  พื้นที่น้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด

138

ไร่

 

š
  ลักษณะทำนบดินและอาคารประกอบ

              ประกอบด้วยทำนบดิน จำนวน 3  แห่ง  ได้แก่  ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ   (Main Dam)  ทำนบดินปิดช่วงเขาขาด 1 (Saddle Dam 1)  และทำนบดินปิดช่องเขาขาด  2 (Saddle Dam 2)

   ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ

ทำนบดินหัวงาน (Main Dam)

-  ระดับสันเขื่อน        

+  68.50

ม.(รทก.)

-  ความยาวสันเขื่อน

747.00

ม.

-  ความกว้างสันเขื่อน

9.00

ม.

-  ความสูงเขื่อน

28.00

ม.

 

 อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม  (River Outlet)   

-  ตำแหน่ง 

ฝั่งขวาของทำนบดินหัวงาน

-  ชนิด

ท่อ  Steel Liner

-  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

2.30 ม.

-  ความยาว     

243.10 ม.

-  ระดับทางเข้าอาคารส่งน้ำ

+  45.00  ม.

-  อัตราการระบายน้ำสูงสุด

12.00   ลบ.ม./วินาที

 

 

าคารระบายน้ำล้น  (Spillway)           
 

-  ตำแหน่ง      

ฝั่งซ้ายของทำนบดินหัวงาน

-  ชนิด

Side Channel Spillway

-  ความยาว

222.25  ม.

-  ชนิดสันฝาย

Ogee  Crest Weir

-  ความยาวสันฝาย

15.00  ม.

-  ระดับสันฝาย           

+  64.50  ม. (รทก.)

-  ระดับน้ำนองสูงสุด

+  66.22  ม. (รทก.)

-  อัตราการระบายน้ำสูงสุด

149.88  ลบ.ม./วินาที

 

ทำนบดินปิดช่องเขาขาด  1 (Saddle  Dam 1)

-  ระดับสันเขื่อน

+  68.50

ม.(รทก.)

-  ความยาวสันเขื่อน

960.00

ม.

-  ความกว้างสันเขื่อน

9.00

ม.

-  ความสูงเขื่อน

19.23

ม.

 

ำนบดินปิดช่องเขาขาด  2  (Saddle  Dam 2)

-  ระดับสันเขื่อน        

+  68.50

ม.(รทก.)

-  ความยาวสันเขื่อน

790.00

ม.

-  ความกว้างสันเขื่อน

9.00

ม.

-  ความสูงเขื่อน

11.60

ม.

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  

  • 1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จำนวน 38,000 ไร่ (พื้นที่ชลประทาน 103,298 ไร่)
  • 2. สามารถใช้น้ำในอ่างฯ เพื่อการอุปโภค - บริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
  • 3. บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขต อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  • 4. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  • 5. ส่งน้ำสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหาแลพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัด และหมู่บ้านใกล้เคียง อำเภอเขาชัยสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • 6. สามารถใช้ตัวอ่างฯ เป็นแหล่งแพร่ เพาะ และขยายพันธ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งเป็นแหล่งจับปลาของ ราษฎรที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย
  • 7. ใช้เป็นสถานที่พักหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 

ความก้าวหน้าโครงการ   :  

           ปีงบประมาณ 2548 ใช้งบประมาณจากงบกลาง (กปร.) ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการบ้านพัก, ถนนบริเวณภายในหัวงานโครงการ,  ระบบสาธารณูปโภค

 แล้วเสร็จ  100%

 

              ปีงบประมาณ 2549 ใช้ใช้งบประมาณจากงบกลาง (กปร.)  ดำเนินการก่อสร้างถนทางเข้าหัวงานโครงการ  และทำนบดินปิดช่องเขาขาด  2

แล้วเสร็จ  100%


               ปีงบประมาณ  2550  ใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ผลผลิตจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

                  งานดำเนินการเอง ก่อสร้างงานทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ  และงานทำนบดินปิดช่องเขาขาด 2 

                  งานจ้างเหมา  ก่อสร้างทำนบดินปิดช่องเขาขาด 1 วงเงินค่าก่อสร้าง 107,900,000.-  บาท  ตามสัญญาเลขที่ กจ.01/2550 (ฝพพ.4)  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550  เริ่มนับอายุสัญญาวันที่  21 กันยายน  2550 สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม  2552  รวมอายุสัญญา  600 วัน ผูกพันปีงบประมาณ  2550 - 2552

แล้วเสร็จ  100%


                  ปีงบประมาณ  2552 - 2554  ใช้งบประมาณ แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ  ผลผลิต การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ผลงานสะสมทั้งโครงการ  27%


 

ภาพโครงการ  :  

 

48_31 48_32

 บริเวณหัวงานโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ


48_33 

 ะบบสาธารณูปโภค

 

 

48_34 48_35

 ถนนทางเข้าหัวงานโครงการ

 

 

48_36 48_37
ทำนบดินช่องเขาขาดตัวที่ 1

ทำนบดินปิดช่องเขาขาด 2

 

  ********************************