ผู้ออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการพัฒนาบึงแก่งน้ำต้อน พิมพ์ อีเมล

โครงการพัฒนาบึงแก่งน้ำต้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พระราชดำริเมื่อ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดขอนแก่น เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงมีรับสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชดำริความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ซึ่งมีห้วย หนอง บึงและพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเช่นเคย จึงควรที่จะมีการสำรวจและหาวิธีการเก็บกัก น้ำให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดไปเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก และทรงยกตัวอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วได้ผล โดยนำน้ำที่เก็บกักไว้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้มีฝ่ายวิชาการร่วมด้วย
แม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของภาคอีสานตอนกลาง ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่นไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ในฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามลงไป ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำทุกปี สำนักชลประทานที่ 6 จึงได้ศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้นของโครงการอ่างเก็บน้ำบึงแก่งน้ำต้อนขึ้นเพื่อเสนอแนวทางพระราชดำริ และโครงการก่อสร้าง 1/06 สำนักชลประทานที่ 6 ได้จัดเข้าแผนงานก่อสร้างปี 2543 ( งบ กปร. )
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 50000 ระวาง 5541 - 1 พิกัด UTM N 1811000 E 263110 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎร ที่อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยและ บริเวณใกล้เคียง
- เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือทางด้านอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งของคนและสัตว์เลี้ยง
- เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และการประมงของราษฎร
- เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ชะลอการไหลของน้ำจากลำน้ำชี ในช่วงฤดูน้ำหลาก
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรรอบบึงแก่งน้ำต้อนในเขตพื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไป
- พื้นที่รับน้ำฝน 575 ตร.กม.
- ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย 1,112.10 มม.
- ปริมาณน้ำทั้งปีที่ไหลลงอ่างฯ 161.50 ล้าน ลบ.ม.
- อัตราการไหลสูงสุด 711.722 ลบ.ม. / วินาที
ระยะเวลาก่อสร้าง ( ระยะกลาง ปี 2552 - 2556 )

รายละเอียดโครงการ
แก่งน้ำต้อนเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ มีความจุประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการพัฒนาแล้วจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมมีความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำประกอบด้วยอาคารต่างๆดังนี้
6.1 ทำนบดินหลังคันกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลาดด้านเหนือน้ำ 1 : 3 ลาดด้านท้ายน้ำ 1 : 2.5 คลุมด้วย Geotextile และทับด้วยหินเรียงหนา 0.30 เมตร ทั้งหมด
- ระดับหลังคันทำนบดิน + 150.00 ม.( รทก. )
- ระดับเก็บกัก + 149.00 ม. ( รทก. )
- ระดับน้ำสูงสุด + 149.50 ม. ( รทก. )
- ความจุที่ระดับเก็บกัก 5.80 ล้าน ลบ.ม.
- ความจุที่ระดับสูงสุด 8.00 ล้าน ลบ.ม.

6.2 อาคารทางระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ
- ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 60 % ขนาดสันฝายกว้าง 1.30 เมตร สูง 0.50 เมตร
- ท่อระบายน้ำปากคลองฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง Dia. 0.40 เมตร
6.3 งานขุดลอกบริเวณหน้าอ่างฯ
- เป็นงานขุดลอกบริเวณ บึงแก่งน้ำต้อน เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ทำกินอยู่บริเวณรอบๆ สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้และเป็นการป้องกันการบุกรุกของราษฎร ขนาดก้นกว้าง 100 เมตร ลึกสุด 5.00 เมตร ยาว 2,108.00 เมตร เหลือความยาวที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกโดยรอบหนอง 9,392.00 เมตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนรอบบึงแก่งน้ำต้อน ประมาณ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน 3,502
ครัวเรือน
2. เป็นแหล่งน้ำเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของตำบลเมืองเก่าและตำบลดอนช้าง
3. เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 3หมู่บ้าน (บ้านดอนช้าง บ้านโสกแสงและบ้านสะอาด )
4. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่การเกษตรของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า2 แห่ง คือ
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะอาดตำบลเมืองเก่า พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าเหลื่อมตำบลดอนช้าง พื้นที่รับประโยชน์ 2,100 ไร่
5. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ โครงการ " ชลประทานพัฒนา แหล่งน้ำท่าทั่วไทยเกษตรยุคใหม่ยั่งยืน " ของกลุ่มผู้ใช้น้ำปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน พื้นที่ประมาณ 37 ไร่
6. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนในลักษณะแก้มลิงเพื่อชะลอการไหลของน้ำชี และสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
เป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน 1,840 ไร่ และการปลูกในฤดูแล้ง จำนวน 460 ไร่ จำนวน 3 หมู่บ้าน 307 ครอบครัว ประชากร 1,370 คน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้ราษฎรบริโภคและมีรายได้จากการประมงและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรบริเวณโดยรอบที่ขาดแคลนเดือดร้อนไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรเทาอุทกภัยบางส่วน

ความก้าวหน้าของโครงการ
ขุดลอกหนองน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก
- ขุดลอกหนองน้ำ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน
- ขุดร่องชักน้ำและอาคารบังคับน้ำ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน
- ถนนทางลำเลียงและอาคารประกอบ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงแก่งน้ำต้อน ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ภาพโครงการ