ผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 94 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 70 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์: 1 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ: 0 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
 
ฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง พิมพ์ อีเมล
พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

ด้
วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ กร 007.4/969 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณีนายดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือ พท 71401/232 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,12 และ 13 ตำบลคลองเฉลิม ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งนั้น          
สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับสำนักงาน กปร. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายบ้านพูด พร้อมระบบคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
การดำเนินงาน


ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 4.0 เมตร ยาว 25.0 เมตร , ทรบ. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ฝั่งซ้าย , คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ความยาว 4,900 เมตร , คลองส่งน้ำ 1ข-สายใหญ่ 1 ความยาว 700 เมตร , คลองส่งน้ำ 2ข-สายใหญ่ 1 ความยาว 300 เมตร , ท่อส่งน้ำ สายใหญ่ ขนาด  0.60 เมตร  ความยาวประมาณ  4.420  กิโลเมตร และคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู


การดำเนินการ    

ในปีงบประมาณ 2552 - 2553 แล้วเสร็จ 100%ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ


สามารถช่วยเหลือราษฏร 3 หมู่บ้าน (บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 , บ้านพูด หมู่ที่ 5 และบ้านสี่แยก บ้านพูด หมู่ที่ 12) จำนวน 315 ครัวเรือน 1,735 คน ให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปี

ภาพประกอบ

พูด 1พูด 2

 
ฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมล

โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ

                                   *********************************************

พระราชดำริเมื่อ

         พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำ ตามหนังสือมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ ชพ (สบค) 3081/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตามที่นายธวัช แสนยอด ตัวแทนราษฎรบ้านวังเสา ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือมายังมูลนิธิชัยพัฒนา

 สถานที่ตั้ง

         บ้านวังเสา หมู่ที่ 2 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

         1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ราษฎรครอบคลุมพื้นที่ 700 ไร่ในฤดูฝน และ 500 ไร่ในฤดูแล้ง

         2. เพื่อให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 ระยะเวลาก่อสร้าง

          1 ปี (ปีงบประมาณ 2554) งบประมาณ  22,952,000 บาท

 รายละเอียดโครงการ

         1. ฝายหินก่อ ขนาดสูง 2.50 เมตร กว้าง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง

         2. ประตูระบายทรายและสะพานคนเดิน จำนวน 1 แห่ง

         3. ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว 36 เมตร

         4. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความยาว 2,614 เมตร

         5. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว 2,230 เมตร

         6. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 1,950 เมตร

         7. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 1,950 เมตร

         8. บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 แห่ง

         9. บ่อแยก จำนวน 12 แห่ง

        10. ท่อแยก จำนวน 12 แห่ง

        11. BLOW OFF จำนวน 4 แห่ง

        12. AIR RELEASE VALUE จำนวน 12 แห่ง

        13. บ่อจ่ายน้ำ จำนวน 7 แห่ง

        14. บ่อวาลว์ จำนวน 7 แห่ง

 ประโยชน์ที่ได้รับ

        1. ส่งน้ำสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้างวังเสา บ้านสบพางในตำบลชนแดน และบ้านปางส้าน ตำบลยอด อำเภอสองแคว รวม 149 ครัวเรือน จำนวน 900 คน

        2. ส่งน้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 700 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 500 ไร่

 รูปภาพโครงการ

wangsao

 
โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
ความเป็นมา :

ด้วยสำนักราชเลขาธิการ  โดยท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกุล  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือที่ รล.0010/7247  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545 แจ้งว่าตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7  ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 นั้น ได้มีนายเฉวียน  หมวดทอง  ตัวแทนของชาวนาในตำบลพนางตุงเหนือ และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และ  นายวิจักษณ์   อินทรสมบัติ กำนันตำบลมะกอกเหนือ และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะกอกเหนือ ขอพระราชทานน้ำเพื่อการเกษตร ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   มีพระราชดำริจะพระราชทานความช่วยเหลือ แต่ต้องให้กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และงบประมาณดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ถ้าสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมาก          
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สำนักชลประทานที่ 16  และโครงการชลประทานพัทลุง ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สามารถช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ตามรายละเอียดและผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

สถานที่ตั้ง :

ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ  หมู่ที่ 2  ตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง พิกัด 47 NPJ 619900 - 856800 ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 5024 III ลำดับชุด L7018  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
:

กลุ่มกิจกรรมพิเศษ , สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานพัทลุง ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพพื้นที่และพบกับนายเฉวียน  หมวดทอง  และนายวิจักษณ์  อินทรสมบัติ  แล้วพบว่าปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว สามารถดำเนินการแก้ไขโดยการติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำ

สภาพภูมิประเทศ :

ภูมิประเทศบริเวณที่ร้องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ เป็นพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพการทำนา มีคลองประ ไหลผ่านในด้านทิศใต้      

สภาพลำน้ำ
:

ลำน้ำที่สามารถใช้ในการติดตั้งสถานีสูบน้ำให้แก่พื้นที่นา ได้แก่ คลองประ  ซึ่งรับน้ำจาก  คลองท่าแนะ คลองสะบ้าย้อยและคลองกระถิน ไหลมารวมกันที่บริเวณบ้านปากคลองแล้วไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว้างประมาณ 20 เมตร  ลึกประมาณ 4 เมตร   สภาพท้องน้ำเป็นดินเหนียว
สภาพน้ำท่ามีน้ำไหลตลอดปี และได้รับอิทธิพลน้ำขึ้น - น้ำลง   จากทะเลสาบสงขลา  การเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีเริ่มจากเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในฤดูนาปรังเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ในด้านปัญหาน้ำเค็ม มีบางปีจะมีน้ำเค็มเข้าประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  ซึ่งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าว ปัญหาน้ำเค็มจึงไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ระยะเวลาก่อสร้าง
:

1 ปี  (ปีงบประมาณ 2554)  

รายละเอียดโครงการ
:

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง          
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบยาวรวม 6,880 เมตร  

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
:

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร์  หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประมาณ 8,500 ไร่  ราษฎรจำนวน 1,200 ครัวเรือน  ประชากร 3,750 คน  

ความก้าวหน้าของโครงการ
:

-ก่อสร้างอาคารโรงสูบ  ได้ผลงานประมาณ 100 %
-วางท่อส่งน้ำได้ความยาว  2,500  เมตร
-คิดเป็นผลงานโดยรวม  100  %  

ภาพของโครงการ :


211

212

พื้นที่่รับประโยชน์

213

214
 
โครงการฝายคลองห้วยแหลม จังหวัดตรัง พิมพ์ อีเมล
ความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้มีหนังสือ ที่ ตง 78501/33  ลงวันที่ 18 มกราคม 2550  เรียน ราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง  เรื่อง ขอพระราชทานโครงการพระราชดำริ ฝายทดน้ำบ้านล่องน้ำหมู่ที่ 3  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค  ของราษฎรในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3  และ 6  ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 16  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว  เห็นว่ามีลู่ทางให้ความช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างฝายคลองห้วยแหลม พร้อมระบบท่อส่งน้ำที่  หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำพระพุทธ  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว ต่อมาสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือที่ รล 0005.5/17336  ลงวันที่  18  กันยายน  2551  เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจ้งให้ทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองห้วยแหลมพร้อมระบบส่งน้ำ  ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :
ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6  ตำบลบัวทอง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง พิกัด 47N NJ 809 - 780 ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 4924 III ลำดับชุด L7018
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
ก่อสร้างฝายคลองห้วยแหลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคให้แก่ราษฎร หมู่ที่  3  และ 6  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ประมาณ 270  ครัวเรือน  ประชากรประมาณ  800  คน  ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
สภาพภูมิประเทศ :
ภูมิประเทศบริเวณที่ร้องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงระหว่างเนินเขา สภาพป่าต้นน้ำโดยทั่วไปค่อนข้างสมบูรณ์ ตอนกลางของพื้นที่มีสภาพเป็นสวนยางพารา ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพเป็นพื้นที่นาและทำไร่นาสวนผสม สภาพพื้นที่มีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ เป็นหลัก
สภาพลำน้ำ :
จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พบว่าคลองห้วยแหลมในเขต หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว มีศักยภาพที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยมีต้นน้ำเกิดจากเนินเขาแหลม ลักษณะท้องน้ำเป็นดินเหนียว ความลาดเทของลำน้ำบริเวณหัวงานประมาณ 1:40 ขนาดความกว้างของลำน้ำจากตลิ่งซ้ายถึงตลิ่งขวา ประมาณ 10.00 เมตร ถึง 15.00 เมตร ระดับตลิ่งถึงระดับท้องน้ำสูงประมาณ 2.50 เมตร ความลึกของน้ำในช่วงที่มีน้ำนองมากที่สุดประมาณ 2.00 เมตร และในช่วงที่มีน้ำไหลน้อยที่สุดประมาณ 0.50 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ลาดตลิ่งบริเวณหัวงานประมาณ 1:1.5 ถึง 1:2.0  สภาพดินเป็นดินลูกรังและดินเหนียว
ระยะเวลาก่อสร้าง :
1 ปี (ปีงบประมาณ 2554)
รายละเอียดโครงการ :
-
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.00 เมตร  ยาว 28.00  เมตร
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ  PVC   ขนาด  0.30  เมตร  ความยาว 5,140  เมตร  BLOW OFF  จำนวน  11  แห่ง 
AIR RELEASE VALVE  จำนวน 8  แห่ง  และถังเก็บน้ำ  ขนาด  50  ลบ.ม. จำนวน  2  แห่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ :
มื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 และ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ราษฎรประมาณ 600 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 2,143 คน ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ :
- คิดเป็นผลงานโดยรวม  100  %
ภาพของโครงการ

2.191

2.192

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3