กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้662
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้608
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้662
mod_vvisit_counterเดือนนี้16002
mod_vvisit_counterทั้งหมด11095412

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
18 ก.พ.61 ชป.เร่งขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอดคล้องความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.ทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยประชุมผ่านVDO conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่1 - 17 เพื่อให้ทุกหน่วยงานของกรมชลประทานได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อธิดีกรมชลประทาน กล่าวว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนประกอบไปด้วย 1. สัญญาประชาคม 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมาย 6. รู้กลไกการบริหารราชการ 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9. ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด 10. งานตามภารกิจ

ในส่วนของกรมชลประทาน มีกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3 กรอบได้แก่ 1.คนไทยไม่ทิ้งกัน2.ชุมชนอยู่ดีมีสุขและ3.รู้กลไกการบริหารราชการแบ่งเป็น 4 โครงการคือ1.โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (คนไทยไม่ทิ้งกัน)2.โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ(ชุมชนอยู่ดีมีสุข) 3.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (รู้กลไกการบริหารราชการ) 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน(รู้กลไกการบริหารราชการ) ซึ่งการดำเนินงานตามกรอบดังกล่าว จะก่อให้เกิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมชลประทาน1,913 โครงการและมีการจ้างแรงงาน 7,520 คน

นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกโครงการทั่วประเทศรวมทั้งหน่วยงานในส่วนกลางเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลจำนวนทั้งสิ้น 7,663 ทีมพื้นที่ดำเนินการ83,151 แห่งทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมทั้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย พัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

-------------------------------------------

กรมชลประทาน 

  18 กุมภาพันธ์ 2561